RESTART 2016-2020 με €100 εκατ. 

  11/10/2016 08:58
RESTART 2016-2020 με €100 εκατ. 

Σχεδόν €100 εκατ. είναι ο συνολικός προϋπολογισμός των πολυαναμενόμενων  Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, από τα οποία  θα μπορέσει να επωφεληθεί σημαντικά και ο τομέας της ενέργειας.  

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 αποτελούν το νέο πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο Προγραμμάτων για στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 ανέρχεται στα  99.140.000 ευρώ.

Όραμα των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 είναι η ανάδειξη του τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) σε έναν εκ των βασικών συντελεστών στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου, συνεισφέροντας στην αντιμετώπιση των βασικών οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων και στην ανάπτυξη των προϋποθέσεων για επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, σύμφωνα με τις αρχές που αναδεικνύει το στρατηγικό πλαίσιο «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

Ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 επικεντρώνεται στις επιμέρους επιδιώξεις, καθώς και στους Τομείς Προτεραιότητας που αναδείχθηκαν μέσα από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy) η οποία αποτελεί τη βάση της εθνικής στρατηγικής για τις επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας για την τρέχουσα περίοδο. 

Τα προγράμματα θα παρουσιαστούν σε σχετικές εκδηλώσεις τόσο από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) και το ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό στις 12 Οκτωβρίου όσο και από την ΟΕΒ στη Λευκωσία στις 19 Οκτωβρίου. Στόχος των εκδηλώσεων θα είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δομή, τις βασικές αρχές, το περιεχόμενο και τον προγραμματισμό των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, τις διαδικασίες και τους κανονισμούς συμμετοχής καθώς και τη χρήση της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών «IRIS» του ΙΠΕ.

Το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων και προσώπων αναφορικά με τα Προγράμματα στήριξης των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΙΠΕ, για την περίοδο 2016-2020 είναι η «Προκήρυξη» των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020. Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 έχουν φορείς όπως ερευνητικοί οργανισμοί, ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί κοινής ωφέλειας καθώς και φυσικά πρόσωπα όπως ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικό προσωπικό, φοιτητές και μαθητές.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας