Συστάσεις Ηλεκτρομηχανολογικής για ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες

  08/09/2017 11:49
Συστάσεις Ηλεκτρομηχανολογικής για ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια Αρχή, εφιστά την προσοχή των οικονομικών φορέων που εμπλέκονται στην αλυσίδα διάθεσης ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, περιλαμβανομένων και των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων που αποτελούν μέρος συστημάτων με ηλιακούς συλλέκτες, στην αγορά δηλαδή των κατασκευαστών, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων στην Ένωση, εισαγωγέων και διανομέων, ότι αυτοί υπόκεινται στις πρόνοιες σχετικής νομοθεσίας και οδηγιών την ΕΕ καθώς και προτύπων.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι στις πρόνοιες αυτές περιλαμβάνεται η σήμανση του τελικού συναρμολογημένου ηλεκτρικού θερμοσίφωνα που θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

(α)  Τη σήμανση CE
(β) Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, των οποίων η γνώση και η τήρηση εξασφαλίζουν ότι αυτός χρησιμοποιείται με ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό του.
(γ) To όνομα, την καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή.
(δ) Τον αριθμό μοντέλου ή αναφορά τύπου, όπως αυτός καθορίστηκε από τον κατασκευαστή.
 
Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι: εμφανείς,ευανάγνωστες,ανεξίτηλες,ανθεκτικές και διαρκείς, και να μην αφαιρούνται εύκολα.
 
Ο κατασκευαστής οφείλει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις της πιο πάνω νομοθεσίας, να καταρτίζει τεχνικό φάκελο, να συντάσσει δήλωση συμμόρφωσης EE και να τοποθετεί τη σήμανση CE και τις άλλες απαραίτητες σημάνσεις.
 
Οι τύποι των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων στα έγγραφα της τεχνικής τεκμηρίωσης θα πρέπει να αναφέρονται όπως πιο κάτω:
 
(α) Κλειστός θερμοσίφωνας (closed water-heater),
(β) Θερμοσίφωνας με χωριστή δεξαμενή (cistern-fed water heater),
(γ) Θερμοσίφωνας τύπου ενσωματωμένης δεξαμενής (cistern-type water heater),
(δ) Θερμοσίφωνας ελεύθερης ροής (open-outlet water heater), και
(ε) Θερμοσίφωνας χαμηλής πίεσης (low-pressure water heater).
 
Οποιοδήποτε πρόσωπο συναρμολογεί ηλεκτρικό θερμοσίφωνα θεωρείται ως κατασκευαστής του εν λόγω προϊόντος και συνεπώς, υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές διατάξεις.
 
Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της πιο πάνω νομοθεσίας οδηγεί σε απαγόρευση διάθεσης των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων στην αγορά, σε κυρώσεις τις οποίες η αρμόδια Αρχή δύναται να επιβάλει στους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) αλλά και στη μη ηλεκτροδότηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στις οποίες περιέχονται οι εν λόγω θερμοσίφωνες, μέχρι τη συμμόρφωσή τους.
 
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο, 22800522.
 
Πηγή: KYΠΕ

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας