4 περιβαλλοντικές μελέτες για μετακίνηση πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα

  25/01/2019 09:07
4 περιβαλλοντικές μελέτες για μετακίνηση πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα

Απαντήσεις αναφορικά με τα βήματα που ακολουθούνται με στόχο την μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας στην περιοχή Βασιλικού, δίνει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή, Γιώργου Περδίκη. 
 
Όπως αναφέρει ο Υπουργός, στα πλαίσια του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου αναφορικά με την μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας στην περιοχή Βασιλικού, υποβλήθηκαν μέχρι στιγμής 4 περιβαλλοντικές μελέτες (3 ΜΕΕΠ και 1 ΠΕΕΠ) ως εξής:
 
(α)     ΜΕΕΠ για αποξήλωση/κατεδάφιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών της Κυπριακής Εταιρίας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ (ΚΕΤΑΠ), για την οποία εκδόθηκε Περιβαλλοντική Γνωμάτευση στις 26.7.2016. Στις εγκαταστάσεις εντοπίστηκαν αμιαντούχα υλικά (αμιαντότσιγκοι) τόσο τοποθετημένοι στις κτιριακές εγκαταστάσεις, όσο και θαμμένα σε συγκεκριμένη περιοχή εντός του τεμαχίου με αριθμό 952.
          Στην Γνωμάτευση ενσωματώθηκαν όροι ότι η μεθοδολογία αποξήλωσης των αμιαντούχων υλικών, και η αποκατάσταση του χώρου θα γίνει σε συνεννόηση με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Κατά τις εργασίες αφαίρεσης και διαχείρισης αμιαντούχων υλικών, ο εργοδότης (εργολάβος/υπεργολάβος) ακολουθεί τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από Αμίαντο) Κανονισμών του 2006 και 2016 (Κ.Δ.Π.316/2006 και Κ.Δ.Π.46/2016) για την εφαρμογή των οποίων Αρμόδια Αρχή αποτελεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στη συνέχεια, τα απόβλητα αμιάντου θα μεταφερθούν και θα διατεθούν στο χώρο υγειονομικής ταφής αμιαντούχων αποβλήτων στο μεταλλείο του Αμιάντου.
          Μετά το πέρας των εργασιών αφαίρεσης αμιάντου θα γίνουν, σύμφωνα με όρο της Γνωμάτευσης, δειγματοληψίες εδάφους και αέρα για έλεγχο, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν ρύπανσης από ίνες αμιάντου.
 
(β)     ΜΕΕΠ για αποξήλωση/κατεδάφιση μέρος των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών της EXXON MOBIL CYPRUS LTD, για την οποία εκδόθηκε Περιβαλλοντική Γνωμάτευση στις 16/1/2017. Στις εγκαταστάσεις εντοπίστηκαν αμιαντούχα υλικά στις αποθήκες No 1-5 και 6. Σε πρώτο στάδιο θα αφαιρεθούν τα φύλλα στην οροφή των αποθηκών, στα οποία περιέχονται ίνες αμιάντου.
          Για την αποξήλωση των εγκαταστάσεων με αμιαντούχα υλικά ισχύει ό,τι προαναφέρθηκε στο σημείο (α), δεύτερη και τρίτη παράγραφο.
 
(γ)     ΜΕΕΠ για την αποξήλωση/ κατεδάφιση μιας δεξαμενής εντός των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών της εταιρίας Petrolina, για την οποία εκδόθηκε περιβαλλοντική Γνωμάτευση στις 3/1/2018. Στις εν λόγω εγκαταστάσεις δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη αμιαντούχων υλικών.
 
(δ)     ΠΕΕΠ για αποξήλωση/ κατεδάφιση μέρος των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών της ΒΡ Eastern Mediterranean Ltd, για την οποία εκδόθηκε περιβαλλοντική Γνωμάτευση στις 12/3/2018. Στον εξοπλισμό που θα αποξηλωθεί δεν υπάρχει αμίαντος, αφού εγκαταστάθηκε το 1997 και δεν είναι θερμικά μονωμένος.
         
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας