Νέο πρατήριο ΕΚΟ στη Λακατάμια

  08/08/2017 17:31
Νέο πρατήριο ΕΚΟ στη Λακατάμια

Πρατήριο πετρελαιοειδών καυσίμων ΕΚΟ θα ανεγερθεί δίπλα από το χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς Lidl  στην Λακατάμια.
 
Η Περιβαλλοντική Αρχή ενέκρινε σχετική αίτηση που κατάθεσε η κα. Μυροφόρα Σωκράτους για κατασκευή πρατηρίου πώλησης πετρελαιοειδών, στο οποίο θα εκτελούνται , εργασίες όπως είναι ο έλεγχος πίεσης ελαστικών, έλεγχος και αλλαγή λαδιών κ.α ενώ δεν θα υπάρχει πλυντήριο αυτοκινήτων ούτε θα γίνεται αλλαγή λαδιών.
 
Το αιτούμενο τεμάχιο έχει έκταση 1142 τ.μ. Ειδικότερα θα κατασκευαστεί κτίριο 64 τ.μ όπου θα στεγαστεί γραφείο. Αποθήκη, αποχωρητήρια κ.λ.π, ενώ στη δυτική πλευρά θα στεγαστεί το συνεργείο αλλαγής ελαστικών και ο λάκκος αλλαγής λαδιών.
 
Θα υπάρχουν 4 υπόγειες δεξαμενές καυσίμων ολικής χωρητικότητας 80000 λίτρων.
 
Το έργο χωροθετείται σε πολεοδομική ζώνη Εβ4 στον Δήμο Λακατάμιας της επαρχίας Λευκωσίας, συνορεύει με το χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς Lidl και πλυντηρίου αυτοκινήτων ενώ η απόσταση από οικία είναι μεγαλύτερη από 100 μέτρα.
 
Δεν υπάρχει, βλάστηση εντός του τεμαχίου ούτε οποιοδήποτε υδάτινο σώμα εντός και πλησίον της περιοχής.
 
Το έδαφος είναι ομαλό ενώ εφάπτεται με κύρια λεωφόρο της περιοχής.
 
Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά την διαμόρφωση της θέσης της, έλαβε υπόψη την Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) τις θέσεις των μελών της Επιτροπής των εμπλεκόμενων τμημάτων και των τοπικών αρχών.
 
Η Περιβαλλοντική Αρχή, αναφέρεται, δεν φέρει ένσταση στην δημιουργία της συγκεκριμένης ανάπτυξης ενώ έθεσε σειρά όρων μεταξύ των οποίων τους εξής ουσιώδης:
 
  • Να κατασκευαστεί δίκτυο συλλογής όμβριων υδάτων το οποίο να καλύπτει περιμετρικά το πρατήριο. Τα όμβρια ύδατα πρέπει να οδηγούνται σε λιποπαγίδες/ελαιοδιαχωριστές για κατακράτηση τυχόν ελαιωδών ουσιών. Τα απόβλητα που θα συλλέγονται από τη λιποπαγίδα να παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα, σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 και 2016. Όμβρια ύδατα από τις στέγες και οροφές της εγκατάστασης του πρατηρίου, τα οποία δεν έχουν ρυπανθεί από πετρελαιοειδή, μπορούν να απορρίπτονται στους οχετούς όμβριων υδάτων χωρίς επεξεργασία. 
  • Οι υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών και άλλων μηχανέλαιων πρέπει να είναι διπλού τοιχώματος και κατά τη μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση και λειτουργία τους πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 12285-1:2003, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
  • Οι σωλήνες μεταφοράς πετρελαιοειδών από τις δεξαμενές αποθήκευσης προς τα ακροσωλήνια (επιστόμια/πιστόλες) πρέπει να είναι διπλού τοιχώματος, ώστε σε περίπτωση διαρροής από την εσωτερική σωλήνα, να μη διαρρέει το καύσιμο στα υπόγεια νερά και έδαφος. Οι σωλήνες που είναι σε επαφή με το έδαφος πρέπει να είναι σωστά σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και τοποθετημένες για να προστατεύονται από τη διάβρωση. Επίσης πρέπει να έχουν κλίση τουλάχιστον 1% από τις αντλίες ή τους διανομείς, προς τις δεξαμενές (ανώτερο σημείο οι αντλίες ή διανομείς). 
  • Να υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός για έγκαιρη διαπίστωση οποιασδήποτε διαρροής από τις υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών και άλλων μηχανέλαιων και στις σωλήνες μεταφοράς πετρελαιοειδών στα ακροσωλήνια (επιστόμια). 
  • Να μην κατασκευαστεί πλυντήριο αυτοκινήτων εντός του εξεταζόμενου τεμαχίου το οποίο να έχει άμεση σύνδεση με την λειτουργία του πρατηρίου. 
Πίσω στην αρχή της σελίδας