Απόφαση για διασυνοριακό επιμερισμό κόστους για EastMed

  12/10/2017 09:48
Απόφαση για διασυνοριακό επιμερισμό κόστους για EastMed

Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ΡΑΕΚ με απόφασή τους υιοθέτησαν τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της ΡΑΕΚ και της αντίστοιχης Ελληνικής Αρχής ΡΑΕ, αναφορικά με το διασυνοριακό επιμερισμό κόστους για το έργο μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο γνωστό και ως EastMed.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΡΑΕΚ, τα μέλη της Αρχής αποφάσισαν να υιοθετήσουν τη συμφωνία μεταξύ των δυο εμπλεκόμενων Ρυθμιστικών Αρχών με τίτλο «Cross-Border Cost Allocation Agreement between the Regulatory Authority for Energy of Greece (RAE) and the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA)» ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2017 που αφορά στο έργο κοινού ενδιαφέροντος No 7.3.2 Removing internal bottlenecks in Cyprus to end isolation and to allow for the transmission of gas from the Eastern Mediterranean region.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017, για τη λήψη της σχετικής απόφασης τα μέλη της Αρχής έλαβαν υπόψη:

  • Το δεύτερο κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ένωσης (Ενωσιακός Κατάλογος 2015) ο οποίος περιλαμβάνει το έργο:

          No 7.3.2 Removing internal bottlenecks in Cyprus to end isolation and to allow for the transmission of gas from the Eastern Mediterranean region, με Φορέα Υλοποίησης το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας,

  • Τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009,
  • Τη Σύσταση του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) υπ’ αριθμό 05/2015 της 18ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις καλές πρακτικές για τη διαχείριση του αιτήματος επένδυσης, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος για διασυνοριακό επιμερισμό κόστους, για έργα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς του αερίου και του ηλεκτρισμού,
  • Την εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεθοδολογία Ανάλυσης Κόστους Οφέλους για την Ανάπτυξη του Συστήματος του ENTSO-G ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2015,
  • Το αίτημα επένδυσης του Φορέα Υλοποίησης του έργου ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2017 και όλη τη σχετική αλληλογραφία που ακολούθησε,
  • Τις διαβουλεύσεις με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ελλάδας (ΡΑΕ) και τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των δυο Ρυθμιστικών Αρχών σχετικά με το διασυνοριακό επιμερισμό του επενδυτικού κόστους. 
     
Πίσω στην αρχή της σελίδας