Δημόσια διαβούλευση για νέο περιορισμό στις εκπομπές Φορμαλδεϋδης από έπιπλα

  13/05/2019 10:07
Δημόσια διαβούλευση για νέο περιορισμό στις εκπομπές Φορμαλδεϋδης από έπιπλα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει προχωρήσει σε πρόταση για εισαγωγή νέου περιορισμού που θα αφορά στις εκπομπές Φορμαλδεϋδης από έπιπλα και άλλα αντικείμενα. Η πρόταση προβλέπει ότι οι εκπομπές Φορμαλδεΰδης από τα αντικείμενα αυτά που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή αγορά δεν θα υπερβαίνουν το όριο του 0,124 mg / m3. 

Η Φορμαλδεΰδη ταξινομείται ως καρκινογόνος και μεταλλαξιογόνος χημική ουσία, είναι τοξική σε περίπτωση εισπνοής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Η κυριότερη της χρήση είναι στην κατασκευή των σανίδων από ξύλο (Wood Based Panels). Εμπεριέχεται ως συστατικό στις χημικές ρητίνες με τις οποίες γίνεται η συγκόλληση των ξύλινων σωματιδίων στις σανίδες αυτές. Χρησιμοποιείται επίσης σε βιομηχανικές βαφές, στη βιομηχανία χαρτιού και πλαστικών, στην επικάλυψη υφασμάτων  και σε μονωτικούς αφρούς αυτοκινήτων και κτηρίων.

Η αυξανόμενη χρήση της Φορμαλδεΰδης στην κατασκευή επίπλων και αντικειμένων εσωτερικού χώρου συνεισφέρει στην ολική έκθεση των καταναλωτών στη συγκεκριμένη χημική ουσία και προκαλεί ανησυχία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εν λόγω πρόταση είναι σε συμφωνία με τις Καθοδηγητικές Οδηγίες για την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους που εξέδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με στόχο την προστασία του γενικού πληθυσμού.  Από προκαταρτικές έρευνες του ECHA προκύπτει ότι αρκετά από τα αντικείμενα που αφορά ο περιορισμός και βρίσκονται ήδη στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι σύμφωνα με το εν λόγω όριο και φέρουν την σχετική ένδειξη (Ε1).

Ο προτεινόμενος περιορισμός θα ενταχθεί στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1907/2006 (Καν. REACH) και από τον περιορισμό θα εξαιρούνται οι χρήσεις της Φορμαλδεΰδης για εγκεκριμένες βιοκτόνες δράσεις. Στην πρόταση του περιορισμού καθορίζεται επίσης ότι η συμμόρφωση των αντικειμένων θα πρέπει να  αποδεικνύεται με το αναλυτικό πρότυπο ΕΝ 717-1, το οποίο περιλαμβάνει μετρήσεις σε ειδικό θάλαμο.  

Ο ECHA καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πληροφορίες που μπορεί να διαθέτουν σχετικά με τις εκπομπές Φορμαλδεΰδης σε εσωτερικούς χώρους πέραν αυτών σε κτήρια (π.χ. αυτοκίνητα, λεωφορεία, αεροπλάνα κ.ά.) και από αντικείμενα που δεν είναι κατασκευασμένα από ξύλινες σανίδες. Επίσης ζητούνται εναλλακτικές αναλυτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση Φορμαλδεΰδης σε αντικείμενα καθώς και για χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα της Φορμαλδεΰδης. Όσοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα καλούνται να μελετήσουν τον φάκελο του προτεινόμενου περιορισμού και να υποβάλουν τις απόψεις τους, τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται να έχουν λόγω της εισαγωγής του περιορισμού ή οποιαδήποτεδεδομένα κατέχουν μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας του ECHA: http://echa.europa.eu/el/restrictions-under-consideration 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας