ΡΑΕΚ: Χρονοδιάγραμμα για έξυπνους μετρητές

  11/07/2018 07:35
ΡΑΕΚ: Χρονοδιάγραμμα για έξυπνους μετρητές

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), αποφάσισε όπως καλέσει τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) όπως να προχωρήσει στις δέουσες από μέρους του ενέργειες για την έναρξη των απαιτούμενων διαδικασιών για την πλήρη και μαζική εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει εισηγηθεί και έχει καταθέσει ο ΔΣΔ στη ΡΑΕΚ κατά τη συνάντηση ημερομηνίας 1η Ιουνίου 2017.

Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα, αποφάσισε όπως ξεκινήσει η εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος την 1η Ιανουαρίου 2019 και να ολοκληρωθεί εντός 8 (οκτώ) ετών, όπως η εισήγηση του ΔΣΔ, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους δράσεις με τελικό σκοπό την εγκατάσταση 400.000 έξυπνων μετρητών:

-1η Προμήθεια 100.000 Έξυπνων Μετρητών: Έκδοση διαγωνισμού Ιανουάριος 2019, Παραλαβή εξοπλισμού Ιανουάριος 2020
-2η  Προμήθεια 100.000 Έξυπνων Μετρητών: Έκδοση διαγωνισμού Ιανουάριος 2020, Παραλαβή εξοπλισμού Ιανουάριος 2021
-3η Προμήθεια 100.000 Έξυπνων Μετρητών: Έκδοση διαγωνισμού Ιανουάριος 2021, Παραλαβή εξοπλισμού Ιανουάριος 2022
-4η Προμήθεια 100.000 Έξυπνων Μετρητών: Έκδοση διαγωνισμού Ιανουάριος 2022, Παραλαβή εξοπλισμού Ιανουάριος 2023
-1η Εγκατάσταση 57.143 μετρητών έως τον Ιανουάριο 2021
-2η Εγκατάσταση 57.143 μετρητών έως τον Ιανουάριο 2022
-3η Εγκατάσταση 57.143 μετρητών έως τον Ιανουάριο 2023
-4η Εγκατάσταση 57.143 μετρητών έως τον Ιανουάριο 2024
-5η Εγκατάσταση 57.143 μετρητών έως τον Ιανουάριο 2025
-6η Εγκατάσταση 57.143 μετρητών έως τον Ιανουάριο 2026
-7η Εγκατάσταση 57.143 μετρητών έως τον Ιανουάριο 2027

Την ίδια ώρα, η ΡΑΕΚ αποφάσισε όπως καλέσει το ΔΣΔ να περιλάβει στο πιο πάνω χρονοδιάγραμμα, πέραν της προμήθειας και εγκατάστασης των έξυπνων μετρητών, και οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό που απαιτείται για την ορθή και ολοκληρωμένη λειτουργία της υποδομής ευφυών συστημάτων μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure).
 
Καλεί, επίσης, το ΔΣΔ όπως μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2018 καταθέσει στη ΡΑΕΚ τελικό ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την υλοποίηση του έργου Μαζικής Εγκατάστασης και Λειτουργίας από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure) συμπεριλαμβανομένου του συνολικού προϋπολογισμού υλοποίησης και του τρόπου ανάκτησης των εξόδων.
 
Με την δημοσίευση της παρούσας πρότασης αναφορικά με την εφαρμογή δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) υποδομής ευφυών συστημάτων μέτρησης (ΑΜΙ-Advanced Metering Infrastructure) και καλεί τους κατόχους αδειών, αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρότασης.

Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για τη Μαζική Εγκατάσταση και Λειτουργία από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης (Advanced Metering Infrastructure).
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας