Έγκριση διατιμήσεων ηλεκτρικού ρεύματος για το 2018

  14/12/2017 10:44
Έγκριση διατιμήσεων ηλεκτρικού ρεύματος για το 2018

Την έγκριση της Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ) όπως αυτή παρουσιάζεται στην μελέτη της ΑΗΚ για τις διατιμήσεις του 2018 (Αρ. Φακ. ΠΗΑ/326.8 ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2017 ενέκριναν τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ΡΑΕΚ, με την εξής παρατήρηση:

Η ρήτρα αναπροσαρμογής καυσίμου θα αναθεωρείται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο του έτους, με την υποβολή σχετικής εισήγησης από την ΑΗΚ τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εφαρμογή της αναθεωρημένης ρήτρας. Στο τέλος κάθε έτους να γίνεται υπολογισμός του πραγματικού κόστους καυσίμου για την εξαμηνία και της πραγματικής ανάκτησης εσόδων μέσω των διατιμήσεων ηλεκτρικού ρεύματος και όπου χρειάζεται να γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για να ανακτάται το πραγματικό κόστος καυσίμου της ΑΗΚ Παραγωγής.

Επίσης η ΡΑΕΚ ενέκρινε τη Διατίμηση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) για το 2018 να εφαρμόζεται ανά τάση όπως πιο κάτω:

 • Υψηλή Τάση 0,55 €σ/kWh,
 • Μέση Τάση 0,87 €σ/kWh,
 • Χαμηλή Τάση 0,88 €σ/kWh.
Η ΡΑΕΚ δίνει επίσης οδηγίες στον ΔΣΜΚ όπως από το 2019 και μετά υπολογίζει και υποβάλλει προς τη ΡΑΕΚ τη Διατίμηση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις κιλοβατώρες που εξάγονται στο σύστημα μεταφοράς (sent – out units) και όχι τις τιμολογηθείσες κιλοβατώρες.

Με την απόφαση της η ΡΑΕΚ προχώρησε επίσης στην έγκριση των Διατιμήσεων Χρήσης του Συστήματος Διανομής Μέσης και Χαμηλής τάσης (Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ) όπως αυτές παρουσιάζονται στην μελέτη της ΑΗΚ για τις διατιμήσεις του 2018 (Αρ. Φακ. ΠΚ/426 ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι η ΡΑΕΚ έχει αφαιρέσει από τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της Διανομής για το έτος 2018, τα κόστη που σχετίζονται με τη μη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της εγκατάστασης και λειτουργίας των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από τον ΔΣΔ.  Δίνονται, επίσης, οδηγίες όπως η ΑΗΚ Διανομή προχωρήσει σε αυτή τη διόρθωση στα επόμενα έτη της Περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017-2021.

Η ΡΑΕΚ ενέκρινε ακόμη τη Διατίμηση υπηρεσιών Εμπορολογιστικής διαχείρισης που παρέχονται στους πελάτες (Δ-ΕΛ) καθορίζεται στα €2,34 ανά καταναλωτή ανά μήνα για το 2018.  

Για το θέμα αυτό η ΡΑΕΚ δίνει οδηγίες στην ΑΗΚ Προμήθεια όπως προσαρμόσει το μοντέλο υπολογισμού επιτρεπόμενων εσόδων για να λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς των επιτρεπόμενων εσόδων της ρυθμιζόμενης δραστηριότητας της Προμήθειας η μείωση που προκύπτει λόγω της εφαρμογής του Συντελεστή Αποδοτικότητας.

Η ΡΑΕΚ αποφάσισε επίσης:

 • Την έγκριση της Διατίμησης Επικουρικών Υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ), όπως αυτή παρουσιάζεται στην μελέτη της ΑΗΚ για τις διατιμήσεις του 2018 (Αρ. Φακ. ΠΗΑ/326.8 ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2017).
 • Την έγκριση της Διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το 2018, όπως αυτή έχει υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ (Αρ. Πρωτ. Δ6/604.1.1/170212 ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2017).
 • Την έγκριση της Διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών Μετρήσεων (Δ-ΜΕΤ) όπως αυτή παρουσιάζεται στη μελέτη της ΑΗΚ για τις διατιμήσεις του 2018 (Αρ. Φακ. ΠΗΑ/326.8 ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2017).
 • Η Διατίμηση Προμήθειας και χρεώσεων αγοράς ηλεκτρισμού στον τελικό καταναλωτή (Δ-ΠΠ) να διαφοροποιηθεί βάσει των υποδείξεων της ΡΑΕΚ στις παραγράφους 2 και 5 πιο πάνω.
 • Την έγκριση της συνέχισης της μη εφαρμογής πλήρως κοστοστρεφών διατιμήσεων για τις πιο κάτω διατιμήσεις, σύμφωνα και με την Απόφαση Αρ. 97/2017: 
   
Περιγραφή διατίμησης Νέος Κωδικός
Υψηλής Τάσης 50
Οδικός Φωτισμός 36
Άντληση Νερού 46
Εναποθήκευσης Θερμικής Ενέργειας 56
Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης Μέσης Τάσης 40**
* Συγκρίνοντας τον μέσο όρο της διατίμησης για το έτος 2015, με την κοστοστρεφή διατίμηση για το έτος 2018, μη λαμβάνοντας υπόψη αναπροσαρμογή για την τιμή του καυσίμου και πληθωρισμό, ούτε τις διατιμήσεις Δ-ΔΣΜ, Δ-ΔΣ.
** Για καταναλωτές που προηγουμένως ήταν ενταγμένοι στη διατίμηση με κωδικό 76.
 

Αυτή η διευθέτηση για τις πιο πάνω κατηγορίες διατιμήσεων, σημειώνεται στην απόφαση της ΡΑΕΚ, θα διατηρηθεί μέχρι τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, ή τεσσάρων χρόνων μετά την εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, όποιο συμβεί νωρίτερα, με βάσει την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017 ενώ με τη λήξη της εν λόγω μεταβατικής περιόδου, οι πιο πάνω διατιμήσεις θα προσαρμοστούν στα επίπεδα κοστοστρέφειας.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι τα μειωμένα έσοδα που θα υποστεί η ΑΗΚ από την εφαρμογή των διατιμήσεων Οδικού Φωτισμού (κώδικας 35),  Άντλησης Νερού (κώδικας 41), Διατίμηση Εκτός Αιχμής (κώδικας 55),Υψηλής Τάσης (κώδικας 83) και Βιομηχανικής Χρήσης Μέγιστης Ζήτησης Μέσης Τάσης (υφιστάμενος κώδικας 76) δεν θα μετακυλιστούν στους υπόλοιπους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε στην επόμενη Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου.
 
Οι νέες διατιμήσεις να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2018. Δηλαδή, η εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, θα αρχίσει:

 • για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιανουαρίου 2018, και
 • για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Μαρτίου 2018 και μετέπειτα. 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ δίνουν επίσης τις ακόλουθες οδηγίες στην ΑΗΚ:
 • Η ΑΗΚ Προμήθεια να υποβάλει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης τα λεπτομερή σχέδια των Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού του έτους 2018 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ, τα οποία θα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία διατιμήσεων του κάθε κώδικα διατίμησης. Μετά την έγκριση της ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ να προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.
 • Η ΑΗΚ Διανομή να υποβάλλει τις προτεινόμενες διατιμήσεις χρήσης συστήματος διανομής (Μέση και Χαμηλή Τάση) στη ΡΑΕΚ ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες ρυθμιζόμενες δραστηριότητας της ΑΗΚ. Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», παράγραφος 7.2, πριν από το έτος κατά το οποίο θα εφαρμόζεται η διατίμηση μιας ρυθμιζόμενης υπηρεσίας, ο πάροχος της ρυθμιζόμενης υπηρεσίας θα προτείνει τη διατίμηση στη ΡΑΕΚ.  Η ΑΗΚ Διανομή δεν έχει συμμορφωθεί με αυτή την πρόνοια όσο αφορά τις διατιμήσεις του 2018.
Η ΡΑΕΚ επισύρει την προσοχή της ΑΗΚ Προμήθειας στο γεγονός ότι δεν έχει εφαρμόσει την πρόνοια της Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017 με την οποία η ΡΑΕΚ έδωσε οδηγίες στην ΑΗΚ όπως για τις διατιμήσεις των ετών μετά το 2017 υποβάλλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση τα σχέδια Διατιμήσεων μέχρι την 1η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους.  Τυχόν μειωμένα έσοδα της ΑΗΚ Προμήθειας που θα προκύψουν από την καθυστέρηση της εφαρμογής των διατιμήσεων του 2018 δεν μπορούν να ανακτηθούν.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας