Αλλαγές στους κανονισμούς ρύθμισης αγοράς ηλεκτρισμού

  06/12/2017 12:32
Αλλαγές στους κανονισμούς ρύθμισης αγοράς ηλεκτρισμού

Διευκρινιστικές αλλαγές στους κανονισμούς της μεταβατικής ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού (Έκδοση 1.1) ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.

Σε απόφαση τους, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου, τα μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν υπόψη για την απόφαση τους:

  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του άρθρου 80(3) το οποίο αφορά στην έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
  • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την παράγραφο 3 που αναφέρεται στη συγγραφή Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου. 
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση 1.0), οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου.
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.0 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.1. 
  • Τo ηλεκτρονικό μήνυμα του ΔΣΜΚ με Αρ. Αναφ. Αρ. Πρωτ. Μας: ΔΑ1/1021/171806 ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2017, με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με τον Συμβιβασμό.
  • Τo ηλεκτρονικό μήνυμα του ΔΣΜΚ με Αρ. Αναφ ΔΑ1/1021/171838 ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, με το οποίο ζητήθηκαν επιπρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τον Συμβιβασμό.
  • Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ της ΡΑΕΚ και του ΔΣΜΚ σχετικά με διευκρινήσεις σε συγκεκριμένα σημεία των ΚΜΡ έκδοση 1.1.
  • Τη συνάντηση μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΜΚ που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2017 σχετικά με διευκρινήσεις όσον αφορά στους ΚΜΡ.

Παράρτημα 1
Κανονισμοί Μεταβατικής Ρύθμισης έκδοση 1.2
 

Παράρτημα 2
Αλλαγές Διευκρινιστικού Περιεχομένου στους ΚΜΡ έκδοση 1.2

 

Πίσω στην αρχή της σελίδας