Εγκρίθηκε η μεθοδολογία για τις εγγυήσεις των προμηθευτών ηλεκτρισμού

EnergyNews  29/11/2017 09:38
Εγκρίθηκε η μεθοδολογία για τις εγγυήσεις των προμηθευτών ηλεκτρισμού

Τη μεθοδολογία υπολογισμού του ελάχιστου ποσού κάλυψης εγγύησης και του υπολογισμού της προληπτικής αύξησης κάλυψης εγγύησης των Προμηθευτών, στο πλαίσιο του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρισμού, ενέκριναν την Τρίτη 28 Νοεμβρίου τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 

Δείτε τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Ποσού Κάλυψης Εγγύησης ΕΔΩ
 

Δείτε τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ποσού Προληπτικής Κάλυψης Εγγύησης ΕΔΩ

Τα μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν υπόψη τα πιο κάτω για τη λήψη της σχετικής απόφασης:
•    Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του άρθρου 80(3) το οποίο αφορά στην έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
•    Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την παράγραφο 3 που αναφέρεται στη συγγραφή Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου. 
•    Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση 1.0), οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου.
•    Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.0 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.1. 
•    Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.10.01/789-2017, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2017, προς τον ΔΣΜΚ, με την οποία ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η υποβολή στη ΡΑΕΚ για έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού του ελάχιστου ποσού Κάλυψης Εγγύησης.
•    Την προτεινόμενη μεθοδολογία υπολογισμού του ελάχιστου ποσού κάλυψης εγγύησης καθώς και εισήγηση του ΔΣΜΚ για εισαγωγή μεθοδολογίας προληπτικής κάλυψης εγγύησης στους ΚΜΡ που υπέβαλε με την επιστολή του Δ1/1021/171611, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017. 
•    Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 173/2017, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2017, με την οποία αποφασίστηκε να ζητηθεί από τον ΔΣΜΚ να επαναξιολογήσει και υποβάλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση τη μεθοδολογία υπολογισμού ελάχιστου ποσού κάλυψης εγγύησης κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μείωση όσον αφορά το ελάχιστο ποσό κάλυψης εγγύηση που θα πρέπει να υποβάλλουν οι Παραγωγοί και οι Παραγωγοί ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αποφυγή δημιουργίας εμποδίου στην ένταξη των εν λόγω Συμμετεχόντων στη Μεταβατική Ρύθμιση αλλά και το γεγονός ότι είναι και οι ίδιοι εκτεθειμένοι στο ρίσκο των προμηθευτών.

Σημειώνεται ότι στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.1 έχει προστεθεί πρόνοια ώστε ο ΔΣΜΚ να «μπορεί να αυξήσει προληπτικά την Κάλυψη Εγγύησης αν, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Γνωστοποίησης Διμερών Συμβολαίων διαπιστώσει ότι η Καθαρή Θέση Παράδοσης του Παραγωγού / Εκπρόσωπου Φορτίου είναι μεγαλύτερη / μικρότερη ενός ποσοστού της αναμενόμενης συνολικής παραγωγής / κατανάλωσης. Η μεθοδολογία υπολογισμού της προληπτικής αύξησης Κάλυψης Εγγύησης συμπεριλαμβανομένου του πιο πάνω ποσοστού καθορίζεται με εισήγηση του ΔΣΜΚ η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ».

•    Με βάση την πιο πάνω Απόφαση, την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.10.01/1093 -2017, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2017, προς τον ΔΣΜΚ, με την οποία ζητήθηκε η υποβολή στη ΡΑΕΚ για έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού του ελάχιστου ποσού κάλυψης εγγύησης και της μεθοδολογίας υπολογισμού της προληπτικής αύξησης κάλυψης εγγύησης καθώς και του ποσοστού προληπτικής αύξησης εγγύησης.
•    Την επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Αναφ. ΔΑ1/1021/172137, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2017, με την οποία υπέβαλε τις μεθοδολογίες υπολογισμού του ελάχιστου ποσού κάλυψης εγγύησης και της προληπτικής αύξησης κάλυψης εγγύησης.
•    Την επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Αναφ. ΔΑ1/1021/172316, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2017, με την οποία υπέβαλε αναθεωρημένες μεθοδολογίες υπολογισμού του ελάχιστου ποσού κάλυψης εγγύησης και της προληπτικής αύξησης κάλυψης εγγύησης.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας