Στα 2.210,44 MW η αδειοδοτημένη ισχύς το 2016

  27/09/2017 13:17
Στα 2.210,44 MW η αδειοδοτημένη ισχύς το 2016

Μόνο μία αίτηση για κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση, αυτοπαραγωγή, με μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ), συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 2,8 MWe, υποβλήθηκε το 2016 στη ΡΑΕΚ.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής, κατά το 2016 ανακλήθηκε μία άδεια λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς ηλεκτρικής ισχύος 49,9 MWe, με χρήση συμβατικών καυσίμων σε μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ).

Επίσης, προστίθεται, την ίδια χρονιά ανακλήθηκαν δύο άδειες λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για ιδία χρήση, αυτοπαραγωγή, συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 11 MWe, με χρήση συμβατικών καυσίμων σε μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ).

Σύμφωνα με την έκθεση, σήμερα, η συνολική αδειοδοτημένη από τη ΡΑΕΚ ισχύς για συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι 2.210,44 MW για είκοσι οκτώ άδειες, από τις οποίες επτά ισχύος 1.478 MW ανήκουν στην AHK και δεκαέξι ισχύος 30,59 MW αφορούν περιπτώσεις αυτοπαραγωγής. Οι υπόλοιπες πέντε, συνολικής ισχύος 701,85 MW, ανήκουν σε ανεξάρτητους παραγωγούς. 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Στην ετήσια έκθεση της ΡΑΕΚ για το 2016 παρουσιάζονται επίσης στοιχεία σ’ ότι αφορά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το 2016 δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση ούτε χορηγήθηκε οποιαδήποτε άδεια για κατασκευή ή/ και λειτουργία αιολικού πάρκου. Επίσης, ανακλήθηκαν τρεις άδειες λειτουργίας αιολικών πάρκων συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 59 MW. Ως αποτέλεσμα, σημειώνεται, η εγκατεστημένη ισχύς αιολικών πάρκων δεν έχει διαφοροποιηθεί κατά το έτος 2016 και παραμένει 157,5 MW, ως είχε το προηγούμενο έτος 2015.

Αναφορικά με τα φωτοβολταϊκά συστήματα, σημειώνεται ότι το 2016 χορηγήθηκε μία άδεια κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 5,58 MW στο πλαίσιο λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων για το 2016, προστίθεται ανήλθε στα 85,7 MW, σε σύγκριση με το 2015 που ήταν 76,5 MW.

Όσον αφορά τους ηλιοθερμικούς σταθμούς, στην έκθεση καταγράφεται ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος NER300 της ΕΕ για χρηματοδότηση έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίες είναι ώριμες για επίδειξη αλλά δεν είναι ακόμη εμπορικά εφαρμοσμένες, εγκρίθηκαν από την ΕΕ δύο κυπριακά έργα ηλεκτροπαραγωγής. Το Υπουργικό Συμβούλιο, σημειώνεται, έχει εγκρίνει για καθένα από τα έργα αυτά, ατομικό μέτρο στήριξης. 

Η ΡΑΕΚ, αναφέρεται, στο πλαίσιο του προγράμματος NER300 και του ατομικού μέτρου στήριξης που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο χορήγησε κατά το 2016:

  • Μία άδεια κατασκευής και λειτουργίας ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, με αποθήκευση θερμικής ενέργειας, αποτελούμενου από μικρούς πύργους και κάτοπτρα, συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 50 MWe και
  • Μία άδεια κατασκευής ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού με μηχανές Stirling συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 50,76 MWe, με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Εξαιρέσεις από άδεια κατασκευής και λειτουργίας μονάδων

Ενδιαφέρονται είναι και τα στοιχεία που παρατίθενται στην έκθεση της ΡΑΕΚ για το 2016 αναφορικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για εξαιρέσεις από άδεια κατασκευής και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την έκθεση το 2016 υποβλήθηκαν 75 αιτήσεις για χορήγηση εξαιρέσεων από άδεια κατασκευής και λειτουργίας συμβατικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού για αυτοπαραγωγή ή/και εφεδρικούς σκοπούς ή/και για αυτόνομα συστήματα και έχουν εκδοθεί 147 εξαιρέσεις από άδεια κατασκευής ή/και λειτουργίας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, 36,1 MWe.

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά συστήματα 21-150 kW εντός σχεδίων χορηγιών, κατά το 2016 η ΡΑΕΚ παρέλαβε και εξέδωσε μία εξαίρεση από άδεια λειτουργίας για σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά, εγκατεστημένης ισχύος 75 kW.

Για φωτοβολταϊκά συστήματα μεγαλύτερα από 150 kW εντός σχεδίων χορηγιών, η ΡΑΕΚ κατά το 2016, προχώρησε στην έκδοση 2 εξαιρέσεων από άδεια για λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στο πλαίσιο του μειοδοτικού διαγωνισμού, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4 IVIW.

Αναφορικά με τα φωτοβολταϊκά συστήματα συμψηφισμού μετρήσεων και αυτοπαραγωγής εντός σχεδίων χορηγιών (Net Metering), τα οποία ως γνωστό αφορούν  όλους τους καταναλωτές στα υποστατικά των οποίων γίνεται εγκατάσταση μικρού φωτοβολταϊκού συστήματος με ισχύ μέχρι και 5 kW, το 2016 έχει διεκπεραιωθεί η εγκατάσταση 1.090 φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,09 MW.

Συνεχίζοντας η έκθεση της ΡΑΕΚ αναφέρεται και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο αυτοπαραγωγής σε εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά. Για το θέμα αυτό σημειώνεται ότι το 2016 η ΡΑΕΚ παρέλαβε 14 αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο της αυτοπαραγωγής σε εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,46 MW και εξέδωσε 18 εξαιρέσεις από άδεια για κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,34 MW και 38 εξαιρέσεις από άδεια για λειτουργία συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,75 MW.

Την ίδια χρονιά, παρατηρείται, δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για εξαίρεση άδειας παραγωγής ηλεκτρισμού με χρήση βιομάζας/ βιοαερίου. Συνεπώς, αναφέρεται, η εγκατεστημένη ισχύς σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού με χρήση βιομάζας/ βιοαερίου δεν έχει διαφοροποιηθεί κατά το έτος 2016 και παραμένει 9,81 MW, ως είχε το προηγούμενο έτος 2015.

Όσον αφορά τις μεμονωμένες ανεμογεννήτριες, καταγράφεται ότι το 2016 δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για εξαίρεση άδειας παραγωγής ηλεκτρισμού με τη χρήση Ανεμογεννητριών. Συνεπώς, η αδειοδοτημένη ισχύς παραμένει 4,2 MW, ως είχε τα προηγούμενα έτη.

Επάρκεια στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Αναφορικά με την παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2016, στην έκθεση καταγράφεται ότι η μέγιστη συνολική παραγωγή ισχύος ανήλθε σε 966 MW την Τρίτη 2 Αυγούστου 2016, και ώρα 14:30, όπου και σημειώθηκε η μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος.

Αναφορικά με την καταγεγραμμένη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το έτος 2016, έχουν καταγραφεί τα ακόλουθα σημαντικά στοιχεία:

  • Το σύνολο της μεικτής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας έφθασε στις 4.859.745 MWh.
  • Η ΑΗΚ συνέβαλε με 4.127.876 MWh.
  • Οι παραγωγοί με χρήση ΑΠΕ παρήγαγαν 407.974 MWh.
  • Οι σταθμοί παραγωγής της ΑΗΚ παρήγαγαν 220.576 MWh, για τις τοπικές τους ανάγκες.
  • Η ενέργεια από συμβατικές μονάδες της ΑΗΚ που εισήλθε στο σύστημα μεταφοράς έφθασε στις 4.231.195 MWh.
  • Οι καταγραφείσες απώλειες κατά τη μεταφορά ανήλθαν στις 82.590 MWh, ή 1,84%, της εισερχόμενης ενέργειας στο σύστημα μεταφοράς.

Ο συντελεστής φορτίου των συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, ήταν 54,0% κατά το 2016, σε σύγκριση με τον συντελεστή φορτίου για το έτος 2015 που ήταν της τάξης του 51,1%. Κατά τη στιγμή της μέγιστης ζήτησης δεν υπήρξε συνεισφορά παραγωγής από συμβατική αυτοπαραγωγή.

Τέλος η ΡΑΕΚ διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί συστηματικά την επάρκεια, ποιότητα και αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρισμού και, οποτεδήποτε διαπιστώσει τυχόν ελλείμματα, ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο οποίος, μετά από διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ και τον ΔΣΜΚ, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα. Ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι το 2016 η επάρκεια ευρισκόταν σε ικανοποιητικά υψηλά επίπεδα.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας