ΕΠΑ: Πράσινο στην δημιουργία της VLPG PLANT LTD

InBusinessNews  04/10/2018 07:56
ΕΠΑ: Πράσινο στην δημιουργία της VLPG PLANT LTD

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ενέκρινε την πράξη συγκέντρωσης για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και Intergaz Ltd.

Η Επιτροπή πριν από τη λήψη απόφασής της Επιτροπή προέβηκε σε δύο ακροάσεις με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν αριθμό δεσμεύσεων.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε και αξιολόγησε τις τελικές προτεινόμενες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, τη Συμφωνία Μετόχων της VLPG καθώς και τα αποτελέσματα της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, έκρινε ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από αυτές είναι επαρκείς για την άρση των αμφιβολιών που είχαν διατυπωθεί από την Επιτροπή.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28(1)(α) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε να κηρύξει την υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στη αγορά, υπό την επιφύλαξη των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις αφορούν:

(i) τροποποίηση της Συμφωνίας Μετόχων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει διαφορετική τιμολόγηση ή διαφορετικοί όροι συναλλαγής μεταξύ Εταιρειών και άλλων πελατών. Η Νέα Εταιρεία θα συναλλάσσεται με όλους τους πελάτες της υπό τους ίδιους όρους με τους οποίους θα συναλλάσσεται με τις Εταιρείες (at arm’s length),

(ii) τροποποίηση της Συμφωνίας Μετόχων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κοστοστρέφεια της τιμολογιακής πολιτικής της Νέας Εταιρείας σε σχέση με τις χρεώσεις της για την παροχή αποθηκευτικών χώρων, τη πρόσβαση στο αγκυροβόλιο και στους αγωγούς μεταφοράς,

(iii) διασφάλιση της δυνατότητας ενοικίασης αποθηκευτικού χώρου σε δύο τουλάχιστον επιχειρήσεις με τη μείωση του κατώτατου ορίου για αποδοχή αιτήματος και δέσμευση της VLPG ότι σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται το 10% του συνολικού αποθηκευτικού χώρου από τρίτους, θα παρέχονται 100ΜΤ στον επόμενο αιτητή, έστω και αν κατά συνέπεια ο συνολικός χώρος αποθήκευσης προς τρίτους ξεπερνά το 10%,

(iv) διασφάλιση παραχώρησης του 10% του αποθηκευτικού χώρου σε τρίτους, στην περίπτωση επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου,

(v) παροχή εγχειριδίου προστασίας του ανταγωνισμού σε όλους τους υπαλλήλους της VLPG, στο οποίο θα καταγράφονται οι πολιτικές των Εταιρειών και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους εργαζόμενους και το διοικητικό προσωπικό των εν λόγω εταιρειών, οι οποίοι δυνατό να κατέχουν ή να περιέλθουν εις γνώση τους σημαντικές και / ή εμπιστευτικές πληροφορίες.

(vi) διοριστεί ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο που θα είναι υπεύθυνο να ελέγχει ότι τηρούνται όλες οι αναληφθείσες δεσμεύσεις και θα υποβάλλει σχετική ετήσια έκθεση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η εφαρμογή ή μη των δεσμεύσεων από την VLPG αναφορικά με το προηγούμενο έτος,

(vii) δέσμευση για μη παρεμπόδιση των πελατών της VLPG να χρησιμοποιούν και να ενοικιάζουν εγκαταστάσεις δυνητικού ανταγωνιστή της, περιορίζοντας έτσι την δραστηριοποίησή τους στις αγορές επόμενου ή προηγούμενου σταδίου,

(viii) κατά την κατασκευαστική περίοδο των αναγκαίων υποδομών και του αποθηκευτικού χώρου και την περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης, οι Εταιρείες δεσμεύονται όπως οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της VLPG γίνονται παρουσία ανεξάρτητου τρίτου προσώπου, ο οποίος θα εποπτεύει τις συνεδρίες και θα διασφαλίζει ότι δεν διενεργείται οποιοσδήποτε παράνομος συντονισμός σε επηρεαζόμενες αγορές και ότι δεν θα ανταλλάσσονται ευαίσθητες πληροφορίες που δεν αφορούν την VLPG.

(ix) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Εταιρειών, δεν θα κατέχουν οποιαδήποτε θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Εταιρείας δώδεκα (12) μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της VLPG,

(x) οι δεσμεύσεις θα ισχύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της VLPG.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 40(1)(δ) του Νόμου, σε περίπτωση που η συγκέντρωση τεθεί σε εφαρμογή χωρίς την εκπλήρωση όρου που επιβάλλεται από αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 28(1)(α) του Νόμου, δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού κύκλου εργασιών του υπόχρεου προς κοινοποίηση, κατά το αμέσως προηγούμενο της συγκέντρωσης οικονομικό έτος και επιπρόσθετα διοικητικό πρόστιμο μέχρι οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8,000) για κάθε ημέρα που συνεχίζεται η παράβαση.

Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 45 του Νόμου, δύναται να ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφαση που λήφθηκε αναφορικά με τη συμβατότητα οποιασδήποτε συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά ή δύναται να τροποποιήσει τους όρους της απόφασης αν διαπιστώσει

(α) Ότι δόθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή ότι αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά με τη συγκέντρωση αυτή απεκρύβησαν από τον αποστολέα της κοινοποίησης ή οποιοδήποτε άλλο συμμετέχοντα της συγκέντρωσης ή από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ή

(β) ότι οποιοσδήποτε όρος που επιβλήθηκε στους συμμετέχοντες της συγκέντρωσης από την εν λόγω απόφαση δεν έχει τηρηθεί ή έπαυσε να τηρείται.

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας