Επ. Περιβάλλοντος: Να προστατευθούν οι «Θαλασσινές Σπηλιές

  01/03/2018 09:02
Επ. Περιβάλλοντος: Να προστατευθούν οι «Θαλασσινές Σπηλιές

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα προστασίας για τους οικότοπους που βρίσκονται στην περιοχή «Θαλασσινές Σπηλιές», αναφέρει η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου σε επιστολή της ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2018,  προς τον Υπουργό Εσωτερικών με κοινοποίηση προς  τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τον  Δήμαρχο Πέγειας.

Η κα. Παναγιώτου αναφέρεται σε περιβαλλοντικές πιέσεις από την οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή «Θαλασσινές Σπηλιές» του Δήμου Πέγειας, αναφέροντας ότι στην περιοχή αυτή βρίσκονται οικότοποι και ενδιαιτήματα σπάνιων προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Για αυτά, προσθέτει, σύμφωνα με τους περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμους του 2003 έως 2015 και τους περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2015, η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα προστασίας και διατήρησης.

Η Επίτροπος προτείνει όπως στο πλαίσιο της εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα – Πέγειας (το οποίο κατά την άποψη της πρέπει να είναι ενιαίο), επανεξεταστούν και αναθεωρηθούν οι πολεοδομικές ζώνες μεταξύ των οποίων και οι τουριστικές.
Αναφέρει επίσης ότι η υπό αναφορά περιοχή είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητη και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που να μην επιτρέπουν την οικιστική ανάπτυξη σε απόσταση από την παραλία, μεγαλύτερη από τη ζώνη προστασίας της παραλίας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας που διαβιούν στην εν λόγω περιοχή.

Εισηγείται επίσης όπως το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας οριοθετήσει επί τόπου τη ζώνη προστασίας της παραλίας και όπου διαπιστωθεί ότι υπάρχουν παράνομες οικοδομές ή κολυμβητικές δεξαμενές, να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στη βάση των εργαλείων τα οποία παρέχουν οι υφιστάμενες νομοθεσίες και Ευρωπαϊκές οδηγίες.
 
 «Οι πρόνοιες των Οδηγιών της ΕΕ και της Εθνικής μας Νομοθεσίας που αφορούν τη διατήρηση της φύσης θα πρέπει να τηρούνται ευλαβικά καθώς και η νομοθεσία για την πρόληψη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς», αναφέρει.
 

Η θέση της Πολεοδομίας 

Στο μεταξύ, το Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Πάφου αναφέρει ότι η ανέγερση έξι κατοικιών στις Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας γίνεται στη βάση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης και κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα αρμόδια κρατικά τμήματα και υπηρεσίες, των οποίων η θετική γνωμάτευση εξασφαλίστηκε πριν τη χορήγηση των πολεοδομικών αδειών.
 
Απαντώντας σε δημοσιεύματα στον Τύπο σχετικά το θέμα, το Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Πάφου αναφέρει σε ανακοίνωση που μεταδίδεται από το ΓΤΠ, ότι το τεμάχιο όπου ανεγείρονται οι επαύλεις, εμπίπτει στη ζώνη παραθεριστικής της Πέγειας από το 2008, η οποία αποτελεί ζώνη ανάπτυξης, με επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης και ποσοστό κάλυψης 15%, επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων δύο, επιτρεπόμενο ύψος 8.30 μ.
 
Αναφέρει ακόμα ότι το τεμάχιο αυτό επηρεάζεται κατά ένα μεγάλο μέρος του από τη ζώνη προστασίας της παραλίας και γειτνιάζει με περιοχές του Δικτύου Natura 2000.
 
Σύμφωνα με την Πολεοδομία, για το τεμάχιο αυτό, χορηγήθηκαν, μετά από αίτηση της ιδιοκτήτριας εταιρείας, δύο πολεοδομικές άδειες, που αφορούσαν η μια τη μετατροπή του χωραφιού σε οικόπεδο, ως απαιτείται από τη νομοθεσία πριν την οποιαδήποτε οικοδομική ανάπτυξη τεμαχίων και η άλλη, την ανέγερση έξι παραθεριστικών κατοικιών, που αποτελεί την επιτρεπόμενη χρήση για τη ζώνη αυτή.
 
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι πριν τη χορήγηση των πολεοδομικών αυτών αδειών, έγιναν διαβουλεύσεις και εξασφαλίστηκε η θετική γνωμάτευση όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων τμημάτων και υπηρεσιών, ανάμεσα τους και της Επιτροπής Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Προϊσταμένου Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, του Επαρχιακού Μηχανικού Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Πάφου κ.α. Επίσης, έγινε διαβούλευση με τον Δήμο Πέγειας, με βάση τις απόψεις του οποίου, επιβλήθηκαν οι απαιτούμενες παραχωρήσεις στο δημόσιο (διεύρυνση οδικού δικτύου, κάθετος δημόσιος πεζόδρομος προς την παραλία για ελεύθερη πρόσβαση του κοινού και περιμετρικό δημόσιο πράσινο για προστασία της ακτής, εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας).
 
Όπως τονίζεται, οι πολεοδομικές άδειες χορηγήθηκαν στις 16/5/2017, με τις οποίες επιτράπηκε ανέγερση έξι διώροφων κατοικιών, με βάση τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης 15%, ύψος περί τα 8.00μ και με ειδικούς όρους για περιορισμό της ανάπτυξης, εκτός της ζώνης προστασίας της παραλίας και με ενσωμάτωση στις πολεοδομικές άδειες των όρων που επέβαλαν τα άλλα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες.
 
Αναφέρεται ακόμα ότι στη συνέχεια και λόγω του ότι διαφάνηκε κατόπιν χωρομετρικής εργασίας που έκαναν οι αιτητές ότι, μικρό μέρος του δημόσιου πρασίνου ενέπιπτε εντός της θάλασσας λόγω διάβρωσης, οι αιτητές κατόπιν προτροπής του Δήμου Πέγειας κατέθεσαν αίτηση και η Πολεοδομική Αρχή χορήγησε Έγκριση Τροποποιημένων Σχεδίων των πολεοδομικών αδειών, με την τροποποίηση της θέσης του δημόσιου πεζόδρομου προς την ακτή και του χώρου πράσινου ώστε αυτός να ευρίσκεται εκτός του διαβρωμένου μέρους του τεμαχίου χωρίς ωστόσο να διαφοροποιείται οτιδήποτε σε σχέση με την επιτραπείσα ανάπτυξη.
 
Καταλήγοντας, τονίζεται ότι η Πολεοδομική Αρχή είναι υποχρεωμένη να εξετάζει την κάθε αίτηση, στη βάση των προνοιών της κείμενης νομοθεσίας, διαβουλευόμενη και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και τμημάτων, όπως έπραξε και στην παρούσα περίπτωση. Οι όποιες αποφάσεις της θα πρέπει να είναι νόμιμες και τεκμηριωμένες, γιατί αυτές (ειδικότερα οι αρνήσεις χορήγησης πολεοδομικών αδειών), υπόκεινται σε Ιεραρχικές Προσφυγές και Προσφυγές στο Ανώτατο καθώς και σε Αιτήσεις Αποζημιώσεων.
 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Πίσω στην αρχή της σελίδας