Μελέτη για τη μονάδα αδρανών στην Αγ. Βαρβάρα

  29/12/2017 09:00
Μελέτη για τη μονάδα αδρανών στην Αγ. Βαρβάρα

Κατατέθηκε ενώπιον της αρμόδιας Περιβαλλοντικής Αρχής η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών στην Αγία Βαρβάρα, στην επαρχία Πάφου.
 
Όπως αναφέρεται στη ΜΕΕΠ, σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης οικοδομικών αποβλήτων (απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων - Α.Ε.Κ.Κ). Η μονάδα επεξεργασίας των Α.Ε.Κ.Κ, προστίθεται, θα αναλαμβάνει το διαχωρισμό των αποβλήτων αυτών και μετέπειτα την προώθηση του κάθε ρεύματος αποβλήτων που προκύπτει ως αποτέλεσμα της διαδικασίας επεξεργασίας, σε αδειοδοτημένους διαχειριστές ή κατάλληλους χώρους προς απόρριψη ή ταφή.
 
Σημειώνεται επίσης ότι η υλοποίηση και η λειτουργία του προτεινόμενου έργου έχει ως στόχο την περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση στερεών αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής, προωθώντας με αυτό το τρόπο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 
Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Πάφου και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Λαονάρκα, βορειοδυτικά της οικιστικής περιοχής της κοινότητα Αγίας Βαρβάρας. Απέχει περίπου 1560 μέτρα από την οικιστική ζώνη της Αγίας Βαρβάρας και 2,7 χιλιόμετρα προς τα δυτικά της κοινότητας Αχέλειας.
 
Το συνολικό εμβαδόν του τεμαχίου στο οποίο θα υλοποιηθεί το προτεινόμενο έργο είναι της τάξης των 44,000 m2, ενώ ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί από το προτεινόμενο έργο ανέρχεται περίπου σε 7,700 m2.
 
Στη ΜΕΕΠ αναφέρεται ακόμα ότι από τη μελέτη του υφιστάμενου περιβάλλοντος της περιοχής και από την αξιολόγηση των διεργασιών κατασκευής και λειτουργίας του προτεινόμενου έργου, μπορεί να εξαχθεί το γενικό συμπέρασμα της μικρής επίδρασης στην περιοχή από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου, προσδίδοντας παράλληλα περισσότερες θετικές επιρροές στο περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, όπως είναι τα κοινωνικοοικονομικά, το έδαφος, τα στερεά απόβλητα και τη χρήση φυσικών πόρων. 
 
Επιπλέον, σημειώνεται, διαφαίνεται ότι η μη υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα έχει ως αποτέλεσμα να παραμείνουν όλες οι αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες δημιουργούνται σήμερα από την μη ορθολογιστική διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Επομένως, συμπεραίνεται ότι μέσω την υλοποίησης και λειτουργίας του προτεινόμενου έργου προωθείται η βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση στερεών αποβλήτων από την ευρύτερη περιοχή.
Πίσω στην αρχή της σελίδας