€109 εκατ. για περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση πόρων

  21/12/2017 14:30
€109 εκατ. για περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση πόρων

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση πόρων στον δημόσιο τομέα κατά το 2015 ανήλθαν σε €109 εκ., που αντιστοιχούν σε 0,61% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €81,4 εκ. ή 0,46% του ΑΕΠ το 2014.

Κατά το 2015, οι συνολικές τρέχουσες δαπάνες ανήλθαν σε €58,7 εκ. και οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό σε €50,3 εκ. Επιπρόσθετα, οι χορηγίες ή χρηματοδοτήσεις για σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας που δόθηκαν από τον δημόσιο τομέα ήταν περισσότερες απ’ αυτές που λήφθηκαν κατά €25,3 εκ.

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, η πλειοψηφία των τρεχουσών δαπανών και κεφαλαιουχικών επενδύσεων το 2015 αφορούσε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (€40,9 εκ. ή 37,5% επί των συνολικών δαπανών), την προστασία της βιοποικιλότητας (€32,0 εκ. ή 29,4%) και τη διαχείριση υγρών αποβλήτων (€23,4 εκ. ή 21,5%). Οι δαπάνες για τον έλεγχο και περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και για την προστασία του κλίματος έφθασαν τα €4,6 εκ., ενώ για την προστασία του εδάφους και των υπόγειων και επιφανειακών νερών δαπανήθηκαν €3,9 εκ. Για άλλα γενικά περιβαλλοντικά θέματα και ενέργειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος δαπανήθηκαν €3,6 εκ. και για την καταστολή του θορύβου και των κραδασμών €0,7 εκ.

Οι μεγαλύτερες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Δασών και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση www.cystat.gov.cy, στο στατιστικό θέμα «Ενέργεια, Περιβάλλον».

Πίσω στην αρχή της σελίδας