Στις πρώτες θέσεις στην καθαρότητα νερών κολύμβησης to 2016

  10/08/2017 15:16
Στις πρώτες θέσεις στην καθαρότητα νερών κολύμβησης to 2016

Τα τελευταία χρόνια τα νερά κολύμβησης της Κύπρου κατατάσσονται στα καλύτερα της Ευρώπης από μικροβιολογικής άποψης, αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Κρατικού Χημείου για το 2016.
 
Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι ειδικά το 2016 η Κύπρος κατατάχθηκε ανάμεσα στις πρώτες χώρες της ΕΕ ως προς την ποιότητα των νερών κολύμβησης, με το 99% των παραλιών της να πληρούν τα νομοθετικά κριτήρια.
 
Όπως αναφέρεται στην έκθεση το Κρατικό Χημείο διαχρονικά διεξάγει συνεχή μικροβιολογικό έλεγχο σε 121 σταθερά δειγματοληπτικά σημεία θαλάσσιου νερού, εκ των οποίων τα 59 ανήκουν σε ακτές της τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν και στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης». 
 
Συγκεκριμένα, προστίθεται το 2016 εξετάστηκαν από το Γενικό Κρατικό Χημείο συνολικά 1.097 δείγματα θαλάσσιου νερού για δύο υποχρεωτικές παραμέτρους ελέγχου (Escherichia coli και εντερόκοκκοι), με συχνότητα μια φορά το μήνα κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου (Μάιος- Οκτώβριος). Από αυτά τα δείγματα θαλάσσιου νερού που εξετάστηκαν από το ΓΧΚ, τα 635 ήταν από τις ακτές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης», συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην συμπερίληψη των παραλιών της Κύπρου στις πιο καθαρές της Ευρώπης. 
thalasses


Για τον χημικό έλεγχο, το 2016 αναλύθηκαν επίσης: α) 35 δείγματα θαλάσσιου νερού για τον προσδιορισμό των μετάλλων Ni, Cd, Pb, Hg, των οποίων οι συγκεντρώσεις ήταν πολύ χαμηλές όπως και κατά το 2015, και κυμαίνονταν από <0,1 μg/l μέχρι 4 μg/l (του δε Hg κυμαινόταν από <0,1 μg/l μέχρι 0,3μg/l), και β) έξι δείγματα θαλάσσιου ιζήματος για τον προσδιορισμό των μετάλλων Ni, Cd, Pb, Hg, Cr, Cu, Fe, Zn των οποίων οι συγκεντρώσεις κυμαίνονταν από <0,1 mg/Kg μέχρι 80 mg/Kg (του δε Hg ήταν κάτω από το όριο ποσοτικού προσδιορισμού, δηλ. κάτω από 30mg/Kg). Σε δύο ιζήματα προσδιορίστηκαν επιπλέον εννέα πολυαρωματικοί υδρογονάθρακες (ΠΑΥ): Anthracene, fluoranthene, benzo(a)pyrene, benzo(b) fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, indeno(1,2,3-cd)pyrene και naphthalene, οι οποίοι βρέθηκαν να είναι κάτω από το όριο ποσοτικού προσδιορισμού (δηλ. κάτω από 150μg/Kg για το naphthalene και 10μg/Kg για τα υπόλοιπα).

Πρόγραμμα διερεύνησης της ρύπανσης της Μεσογείου – MEDPOL

Στην έκθεση αναφέρεται ακόμα ότι το ΓΧΚ, σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, συμμετέχει από το 2003 στο ερευνητικό πρόγραμμα διερεύνησης της ρύπανσης της Μεσογείου "MEDPOL". Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται δείγματα ψαριών για τον προσδιορισμό οργανοχλωριωμένων φυτοφαρμάκων, PCB's και βαρέων μετάλλων (Pb, Cd, Hg), και τα μέχρι τώρα διαχρονικά αποτελέσματα κρίνονται ως πολύ ικανοποιητικά.

Κολυμβητικές δεξαμενές

Όσον αφορά τους ελέγχους σε κολυμβητικές δεξαμενές αναφέρεται ότι το 2016 εξετάστηκαν για μικροβιολογικές παραμέτρους, 855 δείγματα νερού από υπαίθριες και εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές (για ολικά κολοβακτηριοειδή, E. coli, σταφυλόκοκκους και ολικό αριθμό μικροβίων (ΟΑΜ) στους 37oC). Τα 754 από αυτά τα δείγματα (88,2%), σημειώνεται, βρέθηκαν να συνά δουν με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ενώ 101 δείγματα (11,8%) βρέθηκαν εκτός προδιαγραφών. Στις περιπτώσεις δειγμάτων εκτός προδιαγραφών, τονίζεται, λήφθηκαν άμεσα διορθωτικά μέτρα και έγιναν επαναληπτικές δειγματοληψίες.

Επιπλέον, αναφέρεται, αναλύθηκαν 336 δείγματα στο πλαίσιο της Σύμβασης μεταξύ Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και ΓΧΚ, για εβδομαδιαίο έλεγχο των κολυμβητικών δεξαμενών του ΚΟΑ. Αναλύθηκαν, επίσης 11 δείγματα από κολυμβητικές δεξαμενές για τις χημικές παραμέτρους pH, αγωγιμότητα, ολική αλκαλικότητα και ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο.

Πίσω στην αρχή της σελίδας