Πρότυπος κώδικας πρακτικών για μηχανικούς

  16/06/2017 10:02
Πρότυπος κώδικας πρακτικών για μηχανικούς

Έναν πρότυπο Κώδικα Πρακτικής για την προσαρμογή των μηχανικών σε όσα χρειάζονται να γίνουν για την αειφόρο ανάπτυξη, την περιβαλλοντική φροντίδα και την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή συνέταξε η WFEO (Παγκόσμια Συνομοσπονδία Οργανώσεων Μηχανικών).
 
Ο Κώδικας Πρακτικής βασίζεται σε δέκα αρχές που θέτει η WFEO προς τους μηχανικούς, οι οποίες είναι οι εξής:
  1. Να διατηρείτε και να βελτιώνετε συνεχώς την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, τις αρχές βιωσιμότητας και θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της πρακτικής σας.
  2. Να χρησιμοποιείτε την εμπειρογνωμοσύνη των άλλων σε τομείς όπου οι δικές σας γνώσεις δεν είναι επαρκείς για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων και ζητημάτων βιωσιμότητας.
  3. Να ενσωματώνετε τις παγκόσμιες, περιφερειακές, εγχώριες και τοπικές κοινωνικές αξίες που ισχύουν για την εργασία σας, συμπεριλαμβανομένων και των ανησυχιών των τοπικών κοινοτήτων, την ποιότητα ζωής και άλλες κοινωνικές ανησυχίες που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και με παραδοσιακές και πολιτιστικές αξίες.
  4. Να εφαρμόζετε τα αποτελέσματα της βιωσιμότητας το συντομότερο δυνατό χρησιμοποιώντας τα ισχύοντα πρότυπα και κριτήρια σχετικά με την αειφορία και το περιβάλλον.
  5. Να αξιολογείτε το κόστος και τις ωφέλειες από την προστασία του περιβάλλοντος, τα συστατικά του οικοσυστήματος και τη βιωσιμότητα στο περιβάλλον, αξιολογώντας την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αλλαγή του κλίματος και τα ακραία γεγονότα.
  6. Να ενσωματώνετε την περιβαλλοντική διαχείριση και το σχεδιασμό της βιωσιμότητας στον προγραμματισμό του κύκλου ζωής και τη διαχείριση δραστηριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον και να εφαρμόζετε αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις.
  7. Να αναζητάτε καινοτομίες που αναγνωρίζουν τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες συμβάλλοντας ταυτόχρονα σε υγιές περιβάλλον, τόσο στις οικοδομές όσο και στο φυσικό περιβάλλον.
  8. Να αναπτύσσετε κατάλληλες τοπικές διαδικασίες εμπλοκής για τα ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, για να ζητήσουν τη συμμετοχή τους με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και να ανταποκριθούν σε όλες τις ανησυχίες - οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές – έγκαιρα και με τρόπους που συνάδουν με την εμβέλεια της αποστολής σας. Να αποκαλύπτετε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας στις αρμόδιες αρχές.
  9. Να διασφαλίζετε ότι τα έργα συμμορφώνονται με τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις και προσπαθούν να τις υπερβούν ή να τις βελτιώσουν, με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων, οικονομικά βιώσιμων μεθοδολογιών, τεχνολογιών και διαδικασιών για τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  10. Όταν υπάρχουν απειλές σοβαρής ή μη αναστρέψιμης βλάβης, αλλά δεν υπάρχει επιστημονική βεβαιότητα, να εφαρμόζετε εγκαίρως μέτρα περιορισμού του κινδύνου, για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
Πηγή: energypress.gr
  
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας