Δαπάνες €7,8 εκατ. στον προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το 2018

  23/01/2018 08:58
Δαπάνες €7,8 εκατ. στον προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το 2018

Ενώπιον της Βουλής τέθηκε ο Προϋπολογισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για το 2018 ο οποίος έλαβε το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το 2018 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €7.782.000, οι οποίες αφορούν Αποδοχές Προσωπικού ύψους €102.000, δαπάνες λειτουργίας ύψους €7.530.000, (όπου περιλαμβάνεται δαπάνη €4.820.000 για την απασχόληση προσωπικού της ΑΗΚ για τη λειτουργία του ΔΣΜΚ), άλλες δαπάνες ύψους €80.000 (όπου περιλαμβάνεται εταιρικός φόρος €1.000, εισφορά για την άμυνα €54.000 και τόκοι δανείων €25.000) και απρόβλεπτες δαπάνες ύψους €70.000.  

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα  ύψους €7.782.000 θα προέλθουν από:  Τέλη ΔΣΜΚ ύψους €7.380.000, ανάκτηση διοικητικών εξόδων από συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς ύψους €100.000, παραχώρηση πόρων ΑΗΚ προς ΔΣΜΚ ύψους €192.000, Έρευνα και Ανάπτυξη από Ε.Ε. ύψους €60.000 κτλ.  
Πίσω στην αρχή της σελίδας