Εγκρίθηκε ο μηνιαίος συντελεστής φορτίου CFg

  28/12/2017 09:39
Εγκρίθηκε ο μηνιαίος συντελεστής φορτίου CFg

Στην έγκριση του μηνιαίου συντελεστή φορτίου των μονάδων παραγωγής του Κυπριακού συστήματος (CFg) προχώρησε με απόφαση της η ΡΑΕΚ.

Συγκεκριμένα ο μηνιαίος συντελεστής φορτίου εγκρίθηκε ως εξής:

Μήνας Μέσος μηνιαίος συντελεστής (CFg)
1 69%
2 60%
3 59%
4 55%
5 62%
6 72%
7 92%
8 94%
9 81%
10 67%
11 59%
12 70%
 

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΡΑΕΚ, για την λήψη της απόφασης τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής έλαβαν υπόψη:

  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του άρθρου 80(3) το οποίο αφορά στην έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού.
  • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την παράγραφο 3 που αναφέρεται στη συγγραφή Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου.
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση 1.0), οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου.
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.0 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.1.
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 250/2017 της 28ης Νοεμβρίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.1 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.2.
  • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.10.01/1570-2017, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2017, προς τον ΔΣΜΚ, με την οποία ζητήθηκε, η υποβολή στη ΡΑΕΚ για έγκριση του μηνιαίου συντελεστή φορτίου των μονάδων παραγωγής του Κυπριακού συστήματος (CFg).
  • Την επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Αναφ. ΔΑ1/1021/172501, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2017, με την οποία υπέβαλε για έγκριση τον πιο πάνω συντελεστή.

Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω απόφασης αποφασίστηκε να σταλεί στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.

Πίσω στην αρχή της σελίδας