Απόφαση ΡΑΕΚ για ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας

  12/10/2017 15:40
Απόφαση ΡΑΕΚ για ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ΡΑΕΚ ανακοίνωσε, με ανάρτηση σήμερα Πέμπτη στην ιστοσελίδα της, απόφαση για τον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους του έργου που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα, γνωστή και ως Euroasia Interconnector.

Όπως αναφέρεται, τα μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να "υιοθετήσουν τη συμφωνία μεταξύ των δυο εμπλεκόμενων ρυθμιστικών αρχών με τίτλο «Cross-Border Cost Allocation Agreement between the Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA) and the Regulatory Authority for Energy of Greece (RAE)» ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2017 και να κοινοποιήσουν άμεσα τη σχετική απόφαση στο Φορέα Υλοποίησης του έργου". 

Συγκεκριμένα, με την απόφαση υιοθετούνται και αποφασίζονται τα ακόλουθα:

  • τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος με αριθμό 3.10.2 «Interconnection between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL)» και 3.10.3 «Internal line between Korakia, Crete and Attica region (EL)», έχουν φτάσει σε επαρκή βαθμό ωριμότητας για σκοπούς λήψης απόφασης,
  • ο επιμερισμός του κόστους μεταξύ των δύο κρατών μελών είναι εύλογος και τεκμηριωμένος και υπάρχει καθαρός θετικός αντίκτυπος από τα αποτελέσματα του έργου στα εμπλεκόμενα μέρη, 
  • για το Βήμα 2 (Κρήτη-Αττική) του έργου υπ’ αριθμό 3.10.3 Internal line between Korakia, Crete and Attica region (EL), η Ελληνική Δημοκρατία είναι η μόνη εκ των δύο εμπλεκόμενων κρατών μελών η οποία θα επωμιστεί τυχόν επενδυτικά και λειτουργικά κόστη που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία / το Σύστημα της Κύπρου θα έχει μηδέν (0) κόστος.
  • για το Βήμα 3 (Κύπρος-Κρήτη) του έργου υπ’ αριθμό 3.10.2 Interconnection between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL) η Κυπριακή Δημοκρατία θα επωμιστεί το 63% του κόστους υλοποίησης του έργου και η Ελληνική Δημοκρατία το 37%, νοουμένου ότι το έργο θα επιχορηγηθεί κατά 50% από τρίτους. 
Σημειώνεται εξάλλου ότι η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (Agency for the Cooperation of Energy Regulators- ACER) μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Παράλληλα, η απόφαση αυτή μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες θα κοινοποιηθεί και στον Φορέα Υλοποίησης του Έργου.

Για την λήψη της απόφασης, αναφέρεται, τα μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν υπόψη:

  • Τον δεύτερο κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ένωσης (Ενωσιακός Κατάλογος 2015) ο οποίος περιλαμβάνει τα έργα:

         - No 3.10.2 Interconnection between Kofinou (CY) and Korakia, Crete (EL); και
         - No 3.10.3 Internal line between Korakia, Crete and Attica region (EL), με Φορέα Υλοποίησης την εταιρεία Euroasia Interconnector Ltd,

  • Τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της Απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009,
  • Τη Σύσταση του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) υπ’ αριθμόν 05/2015 της 18ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις καλές πρακτικές για τη διαχείριση του αιτήματος επένδυσης, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος για διασυνοριακό επιμερισμό κόστους, για έργα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς του αερίου και του ηλεκτρισμού,
  • Τη εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεθοδολογία Ανάλυσης Κόστους Οφέλους για την Ανάπτυξη του Συστήματος του ENTSO-E ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2015,
  • Το αίτημα επένδυσης του Φορέα Υλοποίησης του έργου ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2017 και όλη τη σχετική αλληλογραφία που ακολούθησε,
  • Τις διαβουλεύσεις με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ελλάδας (ΡΑΕ) και τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των δυο ρυθμιστικών αρχών σχετικά με το διασυνοριακό επιμερισμό του επενδυτικού κόστους. 
Πίσω στην αρχή της σελίδας