Προς ψήφιση οι κανονισμοί για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα

  05/10/2017 09:43
Προς ψήφιση οι κανονισμοί για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα

Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση οδηγούνται αύριο Παρασκευή οι τροποποιητικοί κανονισμοί που αφορούν τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Όπως αναφέρει η έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος που εξέτασε το νομοθέτημα, σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του περί Αποβλήτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών, για την ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  

Ειδικότερα, αναφέρεται, με τους κανονισμούς γίνονται ορισμένες διορθώσεις στους ορισμούς των υπό τροποποίηση κανονισμών και στις πρόνοιες που αφορούν τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, καθώς επίσης διατυπώνονται με σαφέστερο τρόπο οι πρόνοιες που αφορούν το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των κανονισμών.

Αναφέρεται επίσης ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, η ανάγκη τροποποίησης των υφιστάμενων κανονισμών προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαπίστωση της ορθής εναρμόνισης του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με την πιο πάνω Οδηγία.  

Το χρονικό περιθώριο που παραχωρήθηκε στη Δημοκρατία για την ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται για την ορθή μεταφορά του συνόλου των διατάξεων της πιο πάνω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 23 Αυγούστου 2017, προστίθεται και σημειώνεται ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Πίσω στην αρχή της σελίδας