Προβλήτα και χερσαία υποδομή για πλωτή μονάδα LNG στο Βασιλικό

Κώστας Μηλικούρης  13/09/2017 12:02
Προβλήτα και χερσαία υποδομή για πλωτή μονάδα LNG στο Βασιλικό

Κατατέθηκε ενώπιον των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για έγκριση αίτημα και ολοκληρωμένος σχεδιασμός για κατασκευή προβλήτας για τη μόνιμη πρόσδεση πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υ.Φ.Α. και της χερσαίας υποστηρικτικής υποδομής.

Το έργο υπολογίζεται να κοστίσει 257.600.000 ευρώ και προγραμματίζεται ότι θα υλοποιηθεί έως τον Δεκέμβριο του 2019, ενώ η λειτουργία του θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2039.

Όπως αναφέρεται στην εκτίμηση των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, πρόκειται για κατασκευή νέου γεφυρώματος πρόσβασης επί πασσάλων/ αποβάθρας (jetty/trestle), το οποίο θα εξυπηρετεί τη μόνιμη παραβολή καθώς και τις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) και πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNGC) στην περιοχή του Βασιλικού.

Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης και όλες οι χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις για την μεταφορά του Φ.Α. από την μονάδα FSRU στο εργοστάσιο της ΑΗΚ.

Πιο συγκεκριμένα το προτεινόμενο έργο χωροθετείται εντός του θαλάσσιου χώρου στον κόλπο Βασιλικού, εντός των ορίων της κοινότητας Μαρί της επαρχίας Λάρνακας. Ειδικότερα, το γεφύρωμα πρόσβασης προτείνεται να κατασκευαστεί δυτικά του υφιστάμενου προβλήτα του τερματικού αποθήκευσης πετρελαιοειδών της VVT Vasiliko Ltd (VTTV) και στα νοτιο - ανατολικά του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού. 

Η πλωτή μονάδα

Στην ΜΕΕΠ για το έργο αναφέρεται επίσης ότι, σύμφωνα με τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα με στόχο το 2020, όπου η Κύπρος θα πρέπει να διαθέτει φυσικό αέριο στο ενεργειακό της μείγμα στη βάση περιβαλλοντικών περιορισμών, η προτεινόμενη πλωτή μονάδα δύναται να είναι FSRU από τροποποίηση μονάδας αποθήκευσης (FSU) ή πλοίου μεταφοράς (LNGC). Η κατασκευή νέου πλοίου, σημειώνεται, θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο και κόστος και θα αυξήσει τον κίνδυνο καθυστερήσεων.

Η μεγάλη διαθεσιμότητα στην αγορά των δεξαμενόπλοιων/ πλοίων αποθήκευσης και μεταφοράς Υ.Φ.Α., προστίθεται, δημιουργεί ένα χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο θα υπάρξει έντονος ανταγωνισμός με μεταγενέστερα οφέλη για τον αγοραστή. Οι μετατροπές, αναφέρεται, είναι σχετικά αποδεδειγμένες και το τεχνικό ρίσκο θεωρείται χαμηλό. Οι πλωτές λύσεις, τονίζεται, παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία.

Επιπλέον, αναφέρεται, σε σύγκριση με τις χερσαίες λύσεις, δημιουργεί χαμηλότερη οικονομική επιβάρυνση στη χρηματοδότηση, μικρότερη πολυπλοκότητα στη φάση υλοποίησης και μικρότερο χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

Περαιτέρω εξηγείται ότι οι πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRUs) είναι πλοία σχεδιασμένα παρόμοια με μια πλωτή μονάδα αποθήκευσης (FSU), αλλά διαθέτουν επιπλέον εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Στο σκάφος, σημειώνεται, υπάρχει ένα σύστημα επαναεριοποίησης, το οποίο αυξάνει τη θερμοκρασία και επαναεροποιεί το Υ.Φ.Α. πίσω στην αέρια φάση για μεταγενέστερη μεταφορά του προς την ακτή. Το πλοίο είναι συνήθως αγκυροβολημένο σε μια καθορισμένη απόσταση από την ακτή (για λόγους ασφαλείας) επιτρέποντας στον διαχειριστή να αποθηκεύει και να αεριοποιεί το Υ.Φ.Α. στο πλοίο πριν το αποστείλει στην ξηρά, συνήθως είτε μέσω υποθαλάσσιου αγωγού είτε μέσω αγωγού εγκατεστημένου κατά μήκος μιας προβλήτας.

Σε άλλο σημείο της μελέτης αναφέρεται ότι το δεξαμενόπλοιο/ πλοίο αποθήκευσης και μεταφοράς Υ.Φ.Α. που θα έχει οριστεί για μετατροπή σε FSRU θα πρέπει να υποβληθεί σε ενδελεχή αξιολόγηση επέκτασης βιωσιμότητας του. Βάσει του αποτελέσματος αυτής της αξιολόγησης, προστίθεται, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα επέκτασης της ζωής για να διασφαλιστεί ότι η δομική ακεραιότητα και η λειτουργικότητα του μεταφορέα θα διαρκέσουν για τη διάρκεια του έργου.

Αγωγοί φυσικού αερίου

Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή αγωγού, ο οποίος θα τοποθετηθεί υπέργεια για περιορισμένο μήκος ενώ θα βρίσκεται πάνω στο Jetty. Αυτό το κομμάτι, όπως αναφέρεται, θα συνδέσει τη θέση ελλιμενισμού του FSRU με την ακτογραμμή. Ο αγωγός φυσικού αερίου θα τοποθετηθεί σε μια θέση (pipe rack) στο Jetty, η οποία θα είναι εξοπλισμένη για την περίπτωση επικίνδυνων ουσιών.

To Jetty, αναφέρεται, πρέπει να υπόκειται σε ελεγχόμενη πρόσβαση και ως εκ τούτου ο αγωγός δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένος σε μη εκπαιδευμένα/εξουσιοδοτημένα άτομα. Αυτό, επισημαίνεται, μειώνει τον κύριο κίνδυνο για κάθε αγωγό ο οποίος αφορά παρέμβαση από τρίτους. 

Ένα άλλο κομμάτι του έργου αφορά τον αγωγό μετά το τελευταίο σημείο στο Jetty, ο οποίος θα επιχωθεί για το υπόλοιπο της διαδρομής μέχρι τις υπέργειες Εγκαταστάσεις του Σταθμού Μετρήσεων. 

Σε άλλο σημείο της μελέτης αναφέρεται ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου ενός FSRU χωρητικότητας 140.000 - 170.000 m3, με δυνατότητα εκρέουσας παροχής φυσικού αερίου μεταξύ 20 και 210 t/hr (η μέγιστη θα οριστικοποιηθεί) και, χρησιμοποιώντας μια βασική Qatar Lean LNG σύνθεση, υπολογίζεται να είναι μεταξύ 2,7 και 6,1 t/hr που ισοδυναμεί σε τιμές ενέργειας μεταξύ 148.300 και 331.900 kJ/hr.

Το έργο, σημειώνεται, θα υλοποιηθεί έως τον Δεκέμβριο του 2019, ενώ η λειτουργία του θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2039.

platforma vasiliko

Συγχρηματοδοτούμενο το έργο από το πρόγραμμα "CYnergy" της ΕΕ

Το προτεινόμενο έργο επισημαίνουμε εντάσσεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) προγράμματος "CYnergy". Η Δράση, όπως αναφέρεται, στοχεύει στην συνδυαστική εκμετάλλευση των δικτύων συγκοινωνιακών και ενεργειακών υποδομών με τρόπο περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμο και αποδοτικό. Σκοπός του CYnergy, τονίζεται, είναι η εγκαθίδρυση δικτύου Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) στην Κύπρο και η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας τόσο στο στάδιο της έρευνας και παραγωγής (upstream) όσο και σε αυτό της διύλισης και εμπορίας (downstream). Το έργο, προστίθεται, αποτελεί μέρος των καινοτόμων επενδύσεων της ΕΕ στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα με στόχο την ταχύτερη αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και τον περιορισμό της εξάρτησης από το πετρέλαιο.

Πιο συγκεκριμένα, το CYnergy συνδέεται με το ενεργειακό Έργο Κοινής Ωφέλειας (Project of Common Interest) PCI 7.3.2 που προωθεί την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης Υ.Φ.Α. στην Κύπρο, με σκοπό την καλύτερη ενεργειακή σύνδεση της χώρας αλλά και την δυνατότητα μεταφοράς ΦΑ από την Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, η Δράση είναι κομμάτι του δικτύου συγκοινωνιακών έργων Orient/East-Med TEN-T Corridor. Η συνέργεια μεταξύ του τομέα της Ενέργειας και των Μεταφορών ενισχύει την αποδοτικότητα των επενδύσεων, αφού μειώνει το ενεργειακό κόστος των συγκοινωνιών συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα της Κύπρου. Επίσης συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς η χρήση του Φ.Α. ως καύσιμο συνδέεται με μειωμένες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων.

Κεντρικό στοιχείο του έργου είναι η δημιουργία πλωτής μονάδας Υ.Φ.Α. για την εισαγωγή στην αγορά υγροποιημένου ή/ και συμπιεσμένου Φ.Α. Πέραν του σχεδιασμού των υποδομών αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής Φ.Α., το πρόγραμμα εξετάζει τις επενδυτικές ανάγκες για την υλοποίηση των έργων καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης και βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Να αναφέρουμε τέλος ότι το CYnergy αποτελεί συνέχεια μιας σειράς μελετών, που εκπονήθηκαν για τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ή την Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) και κατά περίπτωση συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι μελέτες αυτές είναι/ αφορούν:

  • Την ολοκληρωμένη Δράση Poseidon Med/ Costa ΙΙ-East που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ (Annual Call 2013) και αφορά την εκτίμηση της ζήτησης σε Φ.Α. για θαλάσσιες μεταφορές.
  • Την εν εξελίξει Δράση Poseidon Med II που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (Annual Call 2014) και αφορά την υιοθέτηση Υ.Φ.Α. ως εναλλακτικό καύσιμο για τη ναυτιλία στην Ανατολική Μεσόγειο, στα πλαίσια της επικείμενης αλλαγής νομοθεσίας για της εκπομπές ρύπων.
  • Την προκήρυξη της ΔΕΦΑ που αφορά Υπηρεσίες Συμβούλου για την αξιολόγηση των προοπτικών προμήθειας Υ.Φ.Α. στην Κύπρο.
  • Τη μελέτη της ΔΕΦΑ (2011) που αφορά την προβλεπόμενη ζήτηση για Φ.Α. στον τομέα των συγκοινωνιών.
  • Την επικαιροποίηση του Master Plan για το Λιμένα Βασιλικού (2010) που εκπονήθηκε από τη Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε. για την ΑΛΚ.
  • Την επικαιροποίηση του Master Plan για τον Λιμένα Βασιλικού (2015) που εκπονήθηκε από τη Noble Energy για το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
  • Το Στρατηγικό Σχεδιασμό Λιμένων Κύπρου (2016) που εκπονήθηκε από τη Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε. για την ΑΛΚ και προέβλεπε μεταξύ άλλων τη χωροθέτηση μικρής κλίμακας εγκατάστασης Υ.Φ.Α. στο Λιμένα Βασιλικού.

Εκτίμηση συνολικού προϋπολογισμού του Έργου:

 
     
Α/Α Περιγραφή υποέργου Κόστη (€)
1 Πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υ.Φ.Α. (FSRU) 148.720.000,00
2 Αγωγοί μεταφοράς Φ.Α. 11.440.000,00
3 Χερσαίες εγκαταστάσεις (περιλαμβανομένου του buffer zone) έως το σημείο σύνδεσης με την Α.Η.Κ. 11.440.000,00
4 Γεφύρωμα (jetty) 53.500.000,00
 
5 Διάταξη πρόσδεσης FSRU και LNGC (κόστος ανά θέση πρόσδεσης) 16.000.000,00
6 Πλατφόρμα φορτοεκφόρτωσης Φ.Α. 16.500.000,00
   
Σύνολο 257.600.000,00
   
 

Vasiliko master plan

Πίσω στην αρχή της σελίδας