Παρατηρήσεις – εισηγήσεις Γεν. Ελεγκτή για την ΑΗΚ

Κώστας Μηλικούρης  15/06/2017 15:03
Παρατηρήσεις – εισηγήσεις Γεν. Ελεγκτή για την ΑΗΚ

Επανεξέταση και έλεγχο όλων των επιδομάτων που καταβάλλονται στο προσωπικό της ΑΗΚ , έτσι ώστε να εξεταστεί κατά πόσο δικαιολογείται η συνέχισή τους και εάν ναι, εάν ενδείκνυται η μείωσή τους, εισηγείται ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην ετήσια έκθεση του για τον Οργανισμό για το 2016.
 
Όσον αφορά στα παρεμφερή ωφελήματα που παραχωρούνται σε υπαλλήλους ή/και συνταξιούχους της Αρχής ύψους €9,9 εκ. περίπου για το 2016, ο Γενικός Ελεγκτής εισηγείται ότι αυτά δεν θα πρέπει πλέον να επιβαρύνουν τον Οργανισμό αλλά τους υπαλλήλους/συνταξιούχους του.
 
Σε άλλο σημείο της έκθεσης του ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρεται στην παραχώρηση πρόσθετων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων κατά την πρόωρη αφυπηρέτηση υπαλλήλου της Αρχής, λόγω ανάληψης δημόσιου λειτουργήματος.
 
Για το θέμα αυτό εισηγείται όπως γίνει άμεσος επανυπολογισμός του ύψους της σύνταξης του εν λόγω υπαλλήλου, με βάση τον τελευταίο μισθό πριν την αφυπηρέτησή του και ανάκτηση οποιωνδήποτε ποσών έχουν παράνομα καταβληθεί, αφού προηγουμένως ληφθεί σχετική γνωμάτευση από τον νομικό σύμβουλο της Αρχής, ως προς τη δυνατότητα αυτή, λόγω της παρόδου 9 χρόνων.
 
Αναφορικά με καταγγελία του Διευθυντή Δικτύων Περιφερειακού Γραφείου Λεμεσού, για συγκεκριμένη θέση, η οποία ήταν κατειλημμένη και πληρώθηκε εκ νέου με προαγωγή, ο κ. Μιχαηλίδης σημειώνει ότι θα πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα, έτσι ώστε η εν λόγω θέση να περιληφθεί στον Προϋπολογισμό της Αρχής με διπλό σταυρό, καθώς επίσης με Σημείωση ότι με τη κένωσή της καταργείται.
 
Επιπλέον για τη διαδικασία εσωτερικής γνωστοποίησης για την πλήρωση νέων θέσεων που δημιουργήθηκαν, ο Γενικός Ελεγκτής προτείνει να μελετηθεί το ενδεχόμενο τροποποίησης των σχετικών Κανονισμών της Αρχής, έτσι ώστε για την πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής να προηγείται δημοσίευσή τους και, να μπορούν έτσι να αιτηθούν και άτομα που δεν εργοδοτούνται από την Αρχή.
 
Λήψη μέτρων για καθυστερημένες οφειλές
 
Σε άλλο σημείο της έκθεσης του αναφέρει ότι από το συνολικό οφειλόμενο ποσό προς την Αρχή για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 31.12.2016 ύψους €101,2 εκ., ποσό ύψους €36,4 εκ. αφορούσε σε καθυστερημένες οφειλές λογαριασμών ηλεκτρισμού ρεύματος. Για το θέμα αυτό ο κ. Μιχαηλίδης εισηγείται τη λήψη μέτρων για αυστηρή εφαρμογή της Εισπρακτικής Πολιτικής της Αρχής. Επίσης, προσθέτει, στις περιπτώσεις καθυστερημένων οφειλών από προβληματικούς πελάτες και γενικά σε περιπτώσεις ψηλού κινδύνου, η Αρχή θα πρέπει να προβεί στη λήψη πιο αποτελεσματικών μέτρων, π.χ. εξασφάλιση εγγυήσεων, έγκαιρη λήψη νομικών μέτρων και μελέτη του ενδεχόμενου εγκατάστασης μετρητών με προπληρωμένη κατανάλωση, κάτι που εισηγείται και η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής.
 
Αναφερόμενος στην προστασία του Εισοδήματος της Αρχής, ο Γενικός Ελεγκτής ζητά όπως διενεργηθούν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι σύμφωνα με τη συχνότητα που καθορίζεται για κάθε κατηγορία μετρητών σε σχετική Οδηγία της Αρχής, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των μετρητών που για διάφορους λόγους (παράνομη επέμβαση, βλάβες κ.λ.π.) δεν λειτουργούν ορθά και, κατ' επέκταση την προστασία του εισοδήματος της Αρχής.
 
Ένα άλλο σημείο στις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή αφορά τη συμμόρφωση της ΑΗΚ με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων. Η Αρχή, επισημαίνει, θα πρέπει να θέσει σαφή χρονοδιαγράμματα για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των έργων που πρέπει να γίνουν, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι οι υφιστάμενες παρεκκλίσεις στις εκπομπές ρύπων των Ηλεκτροπαραγωγών Μονάδων δεν θα ισχύουν από την 1.1.2020.
 
Επίσης εισηγείται ότι για διασφάλιση των συμφερόντων της Αρχής, θα πρέπει το οφειλόμενο ποσό από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ-ΕΞΕ, το ύψος του οποίου στις 31.12.2016 ανερχόταν σε €14,6 εκ., να παρακολουθείται σε συνεχή βάση.
 
Συνεχίζοντας εισηγείται όπως η Αρχή προωθήσει υιοθέτηση του Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης και των αρχών δημόσιας διακυβέρνησης, τροποποιώντας - εάν και όπου χρειάζεται - τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που ήδη τηρείται και συμπεριλάβει, στην ετήσια έκθεσή της, αναφορά στον βαθμό υιοθέτησης των υπό αναφορά αρχών δημόσιας διακυβέρνησης, καθώς και επεξήγησης των περιπτώσεων που οι αρχές αυτές δεν έχουν τηρηθεί. Επιπλέον, σημειώνει, θα πρέπει να εξεταστεί η επάρκεια της νομοθεσίας που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Αρχής σε θέματα διακυβέρνησης.
 
Για την ανάθεση συμβάσεων για νομικές υπηρεσίες ο Γενικός Ελεγκτής συστήνει ότι θα πρέπει να ακολουθούνται οι πρόνοιες της εγκυκλίου της Αρμοδίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ74, ημερ. 27.4.2θ16, σύμφωνα με τις οποίες, οι εν λόγω συμβάσεις θα πρέπει να έχουν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα, κατά κανόνα, μέχρι και τα πέντε έτη και η διαδικασία ανάθεσής τους να διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης των οικονομικών φορέων, καθώς επίσης της αρχής της προστασίας του ανταγωνισμού.
 
Αναφερόμενος στο στόχο τη μείωση της δαπάνης για αποστολή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, ο κ. Μιχαηλίδης ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων που εισηγείται η ΔΕΕ της Αρχής για αύξηση του αριθμού των πελατών που λαμβάνουν τους λογαριασμούς τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το κόστος που συνεπάγονται.
 
Όσον αφορά την ειδική διατίμηση για δυσπραγούντες και πολύτεκνες οικογένειες ο Γενικός Ελεγκτής καταθέτει εισήγηση όπως η κοινωνική πολιτική του Κράτους ασκείται από την ίδια την Κυβέρνηση, όπως συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
 
Τέλος αναφέρεται στην απαλλοτρίωση ακινήτων της Αρχής στη Λεμεσό τονίζει ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων για τα οποία έγιναν απαλλοτριώσεις το 2000, άφησε εκτεθειμένη την Αρχή σε αγωγές των ιδιοκτητών της γης, με συνεπακόλουθο την καταβολή ήδη σημαντικών αποζημιώσεων και την πιθανότητα καταβολής πρόσθετων αποζημιώσεων.
Πίσω στην αρχή της σελίδας