Το Ενεργειακό Μείγμα Ηλεκτρισμού για το 2016

  08/06/2017 14:01
Το Ενεργειακό Μείγμα Ηλεκτρισμού για το 2016

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου δημοσιοποίησε το Τελικό Εθνικό Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα και το Εθνικό Ενεργειακό Μείγμα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου για την περίοδο 1.1.2016 - 31.12.2016.
 
Όπως αναφέρει στο διαδικτυακό του τόπο, η δημοσιοποίηση γίνεται εφαρμόζοντας την Απόφαση της ΡΑΕΚ 1279/2015 για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Εθνικού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή.
 
Αναφέρει επίσης πως λόγω του ότι, κατά την περίοδο που εξετάζεται, δεν υπήρξαν ακυρώσεις Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες, σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού, είναι τα μόνα αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευση ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται σε καταναλωτές, το Εθνικό Ενεργειακό Μείγμα ταυτίζεται με το Τελικό Εθνικό Υπολειπόμενο Μείγμα.  Η σύσταση των δύο μειγμάτων είναι η πιο κάτω:
 
Τελικό Εθνικό Υπολειπόμενο Μείγμα /
Εθνικό Ενεργειακό Μείγμα για το 2016
 
Συμβατικά Καύσιμα
91.7%
ΑΠΕ
8.3%
Άλλες πηγές
0.0%
 
 

 
Σημείωση:
 
Η εμφάνιση «Άλλων πηγών» είναι αποτέλεσμα της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Μείγματος Ιδιοτήτων Παραγωγής, η οποία προκύπτει από τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου όπως αυτή καθορίζεται από την Απόφαση της ΡΑΕΚ 1279/2015.  Συγκεκριμένα, η συνεισφορά οφείλεται στην αριθμητική διαφορά μεταξύ των Εκδομένων και των Ληγμένων Εγγυήσεων Προέλευσης κατά την περίοδο Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος 2016.
 
Η πιο πάνω συνεισφορά δυνατόν να γίνει μεγαλύτερη στο μέλλον, αν ΕΠ ΑΠΕ από την Κύπρο εξαχθούν σε χώρες της Ευρώπης, χωρίς να γίνει αντίστοιχη εισαγωγή και ακύρωση ΕΠ ΑΠΕ άλλων χωρών από Προμηθευτές στην Κύπρο.
Πίσω στην αρχή της σελίδας