Φ/β πάρκο 1MWp της LGEG RES SYSTEMS LTD στο Αυγόρου

  27/10/2017 09:38
Φ/β πάρκο 1MWp της LGEG RES SYSTEMS LTD στο Αυγόρου

Την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 1 ΜWp, το οποίο θα διαθέτει στο δίκτυο της ΑΗΚ την ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγει, προωθεί η εταιρεία LGEG RES SYSTEMS LTD σε χώρο στην γεωργική περιοχή της κοινότητας Αυγόρου.

Σύμφωνα με την Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ΜΕΕΠ, που υποβλήθηκε στην αρμόδια Αρχή για έγκριση, τα πλαίσια θα τοποθετηθούν σε βάσεις με τη μέθοδο της πασσαλόμπηξης (εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους), οι οποίες θα στερεωθούν στο έδαφος σε σειρές.

Σημειώνεται επίσης ότι για τη σύνδεση του φ/β πάρκου με το δίκτυο θα πραγματοποιηθεί σχετική αίτηση στην ΑΗΚ από τον ιδιοκτήτη. 

Αναφέρεται ακόμα ότι, επειδή πλησίον της περιοχής μελέτης εντοπίζονται πάσσαλοι της ΑΗΚ, δεν αναμένονται οποιεσδήποτε σημαντικές εργασίες για μεταφορά του δικτύου στην περιοχή μελέτης. 

Η υλοποίηση του έργου, σημειώνεται, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018 αφού εξασφαλιστούν πρώτα οι σχετικές άδειες.

Η απαιτούμενη υποδομή για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου είναι:

  • Δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού (θα γίνει σχετική αίτηση στην ΑΗΚ).
  • Διαθέσιμο νερό για τον καθαρισμό των ΦΒ πλαισίων (μεταφορά νερού με βυτιοφόρα).
  • Οδική πρόσβαση (υφιστάμενος δημόσιος δρόμος και μονοπάτι)
  • Ασφάλεια του ΦΒ πάρκου (προτείνεται περίφραξη και σύστημα παρακολούθησης).
  • Περιμετρική φύτευση από θαμνώδη και χαμηλή δενδρώδη βλάστηση (στη νότια πλευρά της περιοχής ενδείκνυται η φύτευση μόνο θαμνώδους βλάστησης).

Στη ΜΕΕΠ σημειώνεται ακόμα ότι οι αρνητικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου μπορούν να χαρακτηρισθούν στο σύνολο τους ως ελάχιστες.
 

Πίσω στην αρχή της σελίδας